Σύνδεση

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΠΑ 2016

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΟΠΑ 2016

/ Νέα / Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 09:57

  Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2016 

  Αριθμ. Πρωτ. 1374/2016

          Προς τα

     Σωματεία – Μέλη της Ε.Ο.Π.Α.

 

     Θέμα: «Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ε.Ο.Π.Α. 2016»

 

                             Αξιότιμοι κύριοι,

 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Ο.Π.Α.) κατά τη συνεδρίαση αυτού της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και σχετικά άλλατου Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α., τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) των Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα Σωματεία – μέλη αυτής,την 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08.00 π.μ. στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων – Άνω Λιόσια Αττικής (αίθουσα V.I.P.) με τα εξής θέματα Ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
  2. Διοικητικός Απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.10.2016 – Έγκριση του Διοικητικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  3. Οικονομικός Απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.10.2016 – Ανάγνωση και υποβολή της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το ως άνω χρονικό διάστημα – Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  4. Έγκριση Ισολογισμού για τη χρονική περίοδο 01.01.2016 έως 31.10.2016.
  5. Έγκριση απονομής του τίτλου του Επίτιμου Προέδρου της Ε.Ο.Π.Α. στον Πρόεδρο του Διεθνούς Ιδρύματος Μεγάλου Αλεξάνδρου κ. Διονύσιο Πασχάλη (πρόταση Δ.Σ.).
  6. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών προς ανάδειξη μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το 3ο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής θα είναι σύμφωνα με το ν. 2725/1999, Δικαστικός αντιπρόσωπος ο οποίος και θα Προεδρεύσει σε αυτή.
  7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη δεκαπέντε (15) τακτικών μελών Δ.Σ. και πέντε (5) αναπληρωματικών, καθώς και τριών (3) τακτικών μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών.

 

  Δικαίωμα ψήφου στην παραπάνω Γεν. Συνέλευση έχουν τα Σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 10 παρ. 5 και 6 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α. και του Άρθρου 14 παρ. 3 σε συνδυασμό με το Άρθρο 24 παρ. 7 του Α.Ν. 2725/1999 (συνημμένα σας αποστέλλουμε κατάσταση των Σωματείων – Μελών με δικαίωμα ψήφου, για το έτος 2016).

 

  Εάν δεν επιτευχθεί η κατά Άρθρο 10 παρ. 5 του Καταστατικού της Ε.Ο.Π.Α., προβλεπόμενη απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την

 

5η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 16.00,

στον ίδιο τόπο και χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας διάταξης.

 

  Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ο.Π.Α. (Άρθρο 10, παρ. 4) ο ορισμός του αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του από ένα Σωματείο ισχύει επ΄ αόριστον. Αυτοί εκπροσωπούν το Σωματείο σε κάθε Γ.Σ. που συγκαλεί η Ομοσπονδία. Αντικατάσταση του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του επιτρέπεται με τον ορισμό άλλου, που πρέπει να γίνει εγγράφως στην Ομοσπονδία από το Σωματείο πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν τη συνεδρίαση της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 29 Οκτωβρίου 2016 (συνημμένη η δήλωση στοιχείων αντιπροσώπου Σωματείου – μέλους).

 

  Ο πίνακας με τους νομιμοποιημένους αντιπροσώπους, θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Ο.Π.Α., το απόγευμα της προηγουμένης της Γ.Σ. ημέρας και στην αίθουσα διεξαγωγής αυτής, την ημέρα της συνεδριάσεώς της, όπως το Καταστατικό της Ομοσπονδίας ορίζει (Άρθρο 10, παρ. 4).

 

  Οι υποψηφιότητες για την εκλογή μελών τoυ Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να προταθούν εγγράφως προς τα Δ.Σ. της Ομoσπovδίας επτά (7) τoυλάχιστov ημέρες πριν από τη Γ.Σ. από τα Σωματεία – μέλη τα οποία έχoυv δικαίωμα ψήφου, δηλαδή μέχρι τη ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.

  Σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 11, παρ. 5), κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα vα πρoτείvει προς εκλογή στο Δ.Σ. της Ομoσπovδίας την υποψηφιότητα εvός μόvo προσώπου για το Δ.Σ. και εvός για την Εξελεγκτική Επιτροπή, το oπoίo δύναται vα είvαι αvτιπρόσωπoς τoυ Σωματείoυ στη Γ.Σ. ή απλώς μέλος τoυ με δικαίωμα όμως vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται. Μαζί με τηv πρόταση τoυ Σωματείoυ – μέλoυς για τηv υποψηφιότητα (αποστέλλονται συνημμένα), υπoβάλλεται από τo Σωματείo και γραπτή δήλωση πρoς τo Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τoυ πρoτειvόμεvoυ για εκλoγή μέλους ταυ Σωματείου περί αποδοχής της υποψηφιότητάς του (αποστέλλεται συνημμένα). Επίσης στη πιο πάνω πρόταση τoυ Σωματείου – μέλους πρέπει vα βεβαιώνεται η ιδιότητα τoυ πρoτειvομέvoυ υπoψηφίoυ ως μέλoυς τoυ σωματείoυ, με δικαίωμα vα ψηφίζει, vα εκλέγει και vα εκλέγεται.

 

  Οι Αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να επιδεικνύουν δε αυτήν αρμοδίως, κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί.

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ                                         ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Please publish modules in offcanvas position.