ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


ΑΡΘΡΟ 1ο

ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για τον πειθαρχικό έλεγχο και την επίλυση των αθλητικών διαφορών, αρμόδιο όργανο πρωτοβάθμια είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.).

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους ποινές προσβάλλονται με προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), στις προθεσμίες και με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των 124 και επόμενα άρθρα του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3057/2002.


ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ

1. Οι αθλητές, οι Διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι Ελλανοδίκες και όσα πρόσωπα σχετίζονται, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, με τη διεξαγωγή των αγώνων, καθώς επίσης και τα αθλητικά Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της αθλητικής νομοθεσίας, το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας και να συμπεριφέρονται στις αθλητικές σχέσεις σύμφωνα με όσα υπαγορεύουν η ευπρέπεια, η ευταξία και η δεοντολογία του ερασιτεχνικού αγωνιστικού αθλητισμού και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος, των παραδόσεων του αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

Επίσης τα πρόσωπα που παρευρίσκονται ή συμμετέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα και με οποιοδήποτε τρόπο, στην εν γένει αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητικών Σωματείων και της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλλουν στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων, στο μέτρο και στο βαθμό των αρμοδιοτήτων τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια δήλωση ή άλλη ενέργεια των αθλητών, προπονητών, μελών Διοικήσεων αθλητικών Σωματείων, των Τοπικών Επιτροπών, της Ομοσπονδίας ή των Ελλανοδικών που μπορεί να διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης ή να πυροδοτήσει την ένταση και την αντιπαράθεση μεταξύ των φιλάθλων.

2. Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τους πιο πάνω συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται με τις οριζόμενες στον παρόντα Κανονισμό ποινές.


ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΟΙΝΕΣ

1. Οι ποινές για τα παραπτώματα των αθλητών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι τριάντα έξι (36) μήνες,

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας,

δ) Αποκλεισμός από αγώνες και προπονήσεις της Εθνικής Ομάδος, πρόσκαιρος ή ισόβιος και στέρηση των κάθε είδους παροχών της Ομοσπονδίας προς τους αθλητές της Εθνικής Ομάδος και

ε) Παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), ως παρεπόμενης ποινής.

2. Οι ποινές για τα παραπτώματα των Διοικητικών παραγόντων είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας μέχρι τρία (3) έτη,

γ) Ισόβιος αποκλεισμός εισόδου στους αγωνιστικούς και λοιπούς χώρους εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

3. Οι ποινές για τα παραπτώματα των Σωματείων – μελών είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη με ανακοίνωση δια εγκυκλίου της Ομοσπονδίας,

β) Μηδενισμός, αφαίρεση βαθμών και αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες μέχρι δυο (2) έτη και

γ) Διαγραφή από τα Μητρώα Σωματείων – μελών της Ομοσπονδίας.

4. Οι ποινές που επιβάλλονται στους προπονητές για πειθαρχικά παραπτώματα τους, μέχρι την έκδοση και ισχύ της προβλεπόμενης στο Άρθρο 31 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, Υπουργικής απόφασης, περί Κανονισμού προπονητών Παγκρατίου Αθλήματος, είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) Πρόσκαιρος αποκλεισμός από αγώνες μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες,

γ) Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, για ανάκληση της άδειας εξάσκησης του επαγγέλματος και

δ) Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π., ως παρεπόμενης ποινής.

5. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν τους Ελλανοδίκες, ρυθμίζονται στον Κανονισμό Ελλανοδικίας της Ε.Ο.Π.Α.

6. Τα πειθαρχικά παραπτώματα που στοιχειοθετούνται, λόγω παράβασης των οριζομένων πιο πάνω υποχρεώσεων, είναι ιδίως τα αναφερόμενα στα επόμενα Άρθρα.


ΑΡΘΡΟ 4ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. επιλαμβάνεται για πειθαρχικά παραπτώματα τα οποία είτε αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα είτε δεν αναγράφονται, αλλά βεβαιώνονται με έκθεση των υπευθύνων των αγώνων ή του Ελλανοδίκου Παλαίστρας, καθώς και για παραπτώματα που τελέστηκαν μετά το κλείσιμο του Φύλλου Αγώνα, μέσα ή έξω από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου στο οποίο έγινε ο αγώνας και βεβαιώθηκαν με έκθεση των προαναφερομένων προσώπων. Επίσης το Δ.Σ. επιλαμβάνεται για πειθαρχικά παραπτώματα και βάσει αναφοράς άλλων προσώπων που ο αθλητικός Ν. 2725/1999 ορίζει ή και βάσει οποιουδήποτε άλλου νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου.


ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των πιο πάνω προσώπων τιμωρούνται και όταν διαπραχθούν σε αγώνες που έχουν φιλικό χαρακτήρα και για τη διεξαγωγή των οποίων είχε ζητηθεί έγκριση από την Ομοσπονδία, εφόσον το φύλλο αγώνων ή οι σχετικές εκθέσεις των πιο πάνω αρμοδίων προσώπων κοινοποιηθούν μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την τέλεση του αγώνα στην Ομοσπονδία.


ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ

1. Για ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητή προς άλλο αθλητή, θεατή, άρχοντες αγώνων ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα με τον αγώνα, επιβάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης ή του αποκλεισμού συμμετοχής του σε αγώνες μέχρι είκοσι πέντε (25) ημερολογιακές ημέρες.

Η ανάρμοστη συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις απειλής, ειρωνικών σχολίων σε βάρος Ελλανοδικών και γενικά συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε αθλητή.

2. Για υβριστική συμπεριφορά ή για απόπειρα βιαιοπραγίας αθλητή προς πρόσωπο της προηγούμενης περίπτωσης πλην των αρχόντων των αγώνων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μέχρι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Η υβριστική συμπεριφορά συνίσταται, ιδιαίτερα, σε περιπτώσεις άσεμνων και προσβλητικών εκφράσεων, απρεπών χειρονομιών, φτυσίματος.

3. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τα ανωτέρω πρόσωπα των προηγουμένων περιπτώσεων ή για βλαστήμια των Θείων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατό (100) έως εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. Αν από τη βάναυση συμπεριφορά προκλήθηκε και τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατό τριάντα (130) έως εκατό ενενήντα (190) ημερολογιακές ημέρες.

Η βάναυση συμπεριφορά έχει να κάνει με περιπτώσεις στις οποίες η σκόπιμη δυναμική ενέργεια του αθλητή, που εκδηλώνεται με κτύπημα των χεριών και ποδιών, έχει ως συνέπεια την κακοποίηση των προαναφερομένων προσώπων.

4. Για υβριστική συμπεριφορά αθλητή προς τους άρχοντες των αγώνων ή για απόπειρα βιαιοπραγίας κατ΄ αυτών, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού μέχρι εκατό (100) ημερολογιακές ημέρες.

Άρχοντες των αγώνων θεωρούνται οι Ελλανοδίκες, εκπρόσωποι της Επιτροπής Αγώνων και όσα άλλα πρόσωπα έχουν αρμόδια οριστεί για τη διεξαγωγή και τη διεύθυνσή τους.

Η υβριστική αυτή συμπεριφορά συνίσταται σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπεια και το λειτούργημα των πιο πάνω προσώπων, όπως ύβρεις, προσβλητικές εκφράσεις και αποδοκιμασίες.

5. Αν η πιο πάνω υβριστική συμπεριφορά εκδηλώνεται με έργα, όπως το φτύσιμο, επιβαλλόμενη ποινή είναι αποκλεισμός εκατό (100) έως εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

6. Για βάναυση συμπεριφορά αθλητή προς τους άρχοντες των αγώνων, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού εκατό τριάντα (130) έως εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Αν από τη βάναυση συμπεριφορά του αθλητή προκλήθηκε και τραυματισμός, επιβάλλεται ποινή αποκλεισμού διακόσιες τριάντα (230) έως τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.

Αν τα πιο πάνω παραπτώματα διαπραχθούν μετά τη λήξη των αγώνων, οι προβλεπόμενες ποινές επαυξάνονται κατά τριάντα (30) έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.


ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής σε Σωματείο για έκδοση Εγχειριδίου Ταυτότητας και Υγείας Αθλητή (Ε.Τ.Υ.Α.), ενώ ήδη είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού οκτώ (8) μηνών από κάθε αγώνα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται αθλητής, εάν υπογράψει αιτήσεις μεταγραφής για δυο ή περισσότερα Σωματεία κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο.

2. Τα παραπτώματα, που αφορούν σε παράβαση Ντόπινγκ αθλητών και άρνηση παροχής υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα προβλέπονται και τιμωρούνται στους οικείους Κανονισμούς Ντόπινγκ και Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας.

3. Ο υπαίτιος της τέλεσης του προβλεπομένου στην περίπτωση 7 του Άρθρου 4 του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών της Ε.Ο.Π.Α. πειθαρχικού παραπτώματος, που είχε ως συνέπεια την έκδοση Ε.Τ.Υ.Α., τιμωρείται, ανάλογα με την ιδιότητα του και τη βαρύτηατ του παραπτώματος, με τη ποινή της προσωρινής απαγόρευσης συμμετοχής σε αγώνες ή εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους τουλάχιστον δυο (2) ετών και παραπέμπεται στην Ε.ΦΙ.Π.


ΑΡΘΡΟ 8ο

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Αν τα παραπτώματα που τελέστηκαν δεν υπάγονται σε καμία από τις πιο πάνω περιπτώσεις ή δεν προσδιορίζονται με τρόπο σαφή στον Πειθαρχικό Κανονισμό, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. έχει δικαίωμα να το εντάσσει, ανάλογα, σε μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις και να επιβάλλει στον υπαίτιο ποινή ανάλογη με το παράπτωμα. Αν δε το παράπτωμα είναι τόσο σοβαρό που δικαιολογεί επιβολή ποινής αποκλεισμού μεγαλύτερης από τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες στον αθλητή, τότε μπορεί να του επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.


ΑΡΘΡΟ 9ο

ΥΠΟΤΡΟΠΗ

1. Υπότροπος θεωρείται ο αθλητής ο οποίος τιμωρείται κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο για την τέλεση οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα παραπτώματα, πλην αυτού της επίπληξης. Στον υπότροπο αθλητή επιβάλλεται ποινή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες επιπλέον στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του συγκεκριμένου παραπτώματος.

2. Αν ο αθλητής έχει τιμωρηθεί με ποινή άνω των εκατό (100) ημερολογιακών ημερών, σε τυχόν υποτροπή του μέσε στην ίδια αγωνιστική περίοδο, η ποινή αποκλεισμού επαυξάνεται κατά τα τρία τέταρτα (¾).

3. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής κατά τη διάρκεια δυο (2) αγωνιστικών περιόδων, ο υπαίτιος αθλητής διαγράφεται οριστικά από τα Μητρώα της Ομοσπονδίας.


ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

1. Σε πρόσωπο που διέπραξε περισσότερα από ένα πειθαρχικά παραπτώματα, ύστερα από την επιμέτρηση των ποινών που του επιβάλλονται, επιβάλλεται σε αυτό συνολική ποινή, που αποτελείται από τη βαρύτερη των επιβληθεισών, η οποία επαυξάνεται όχι περισσότερο από τα ¾ του αθροίσματος των ποινών που έχουν επιβληθεί για τα λοιπά παραπτώματα.

2. Κατά την επιβολή της ποινής εκτιμώνται η βαρύτητα του παραπτώματος, σε συνάρτηση με τις συνθήκες που συνέβη αυτό, η προγενέστερη διαγωγή του ενεχομένου, εάν αυτός είναι υπότροπος και η προσφορά του στον αθλητισμό και στο Παγκράτιο Άθλημα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ

1. Παραπτώματα όχι ιδιαίτερης βαρύτητας.

Όταν το αθλητικό παράπτωμα που βαρύνει το Σωματείο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερης βαρύτητας, είναι ελαφρό και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυσφημιστικό για το άθλημα, τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη.

2. Ειδικές περιπτώσεις.

Στις παρακάτω περιπτώσεις, που χαρακτηρίζονται ειδικές, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων Σωματείων οι ακόλουθες ποινές:

α) Μηδενισμός στο συγκεκριμένο αγώνα και αφαίρεση δέκα (10) βαθμών ή μηδενισμός και αποκλεισμός από συμμετοχή σε αγώνες εννέα (9) έως δέκα (10) μηνών, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έγιναν τελεσίδικα δεκτές ενστάσεις, για χρησιμοποίηση αθλητών άλλων από αυτούς που δικαιούνται συμμετοχής (περίπτωση πλαστοπροσωπίας).

β) Αφαίρεση πέντε (5) βαθμών ή αποκλεισμός δύο (2) έως τέσσερις (4) μήνες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το υπαίτιο Σωματείο είτε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ανεξάρτητα από την αιτία της, είτε σε ανεπίτρεπτη διευκόλυνση άλλων Σωματείων ή αθλητών, δεν συμμετέχει σε αγώνα Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου ή αποχωρεί πριν από τη λήξη του ή αποσύρει τον αθλητή ή τους αθλητές του.

Σε περίπτωση υποτροπής στην παράβαση της περίπτωσης αυτής, το υπαίτιο Σωματείο διαγράφεται για δυο έτη από τη δύναμη της Ομοσπονδίας με απόφαση της Γ.Σ. αυτής, με όλες τις από εδώ και στο εξής συνέπειες (όπως π.χ. νέα εγγραφή στα Μητρώα, κατάταξη στην κατώτερη Κατηγορία κ.λ.π.).

3. Επεισόδια.

Α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκ μέρους φιλάθλων, αθλητών, συνοδών, Διοικητικών παραγόντων κ.λ.π. προκαλούνται επεισόδια (π.χ. ομαδικές συμπλοκές, ρίψεις διαφόρων αντικειμένων, επιθέσεις κ.λ.π. σε βάρος φιλάθλων, αθλητών, Διοικητικών παραγόντων, Ελλανοδικών και κάθε άλλου προσώπου που έχει σχέση με τον αγώνα), με συνέπεια τη δυσφήμιση του αθλήματος και την προσβολή του φιλάθλου πνεύματος, επιβάλλονται στο ή στα υπαίτια Σωματεία οι παρακάτω ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και το χώρο τέλεσης αυτού:

α) Ποινή της επίπληξης με ανακοίνωση δια εγκυκλίου της Ομοσπονδίας ή του αποκλεισμού συμμετοχής σε αγώνες μέχρι πέντε (5) μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα και έχουν σχέση με τα αγωνιζόμενα Σωματεία.

β) Ποινή έξη (6) έως επτά (7) μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια κ.λ.π. δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στο γήπεδο (κερκίδες, αποδυτήρια), αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

γ) Ποινή οκτώ (8) έως εννέα (9) μήνες, στην περίπτωση που τα επεισόδια δημιουργηθούν ή λάβουν χώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο αγώνας δε διακόπηκε οριστικά συνεπεία των επεισοδίων.

δ) Ποινή δέκα (10) έως έντεκα (11) μήνες, στην περίπτωση που ο αγώνας διακόπηκε οριστικά συνεπεία των, εντός του αγωνιστικού χώρου, παραπάνω πράξεων.

Σε περίπτωση υποτροπής Σωματείου κατά την ίδια αγωνιστική περίοδο επιβάλλεται ποινή, σύμφωνα με τα παραπάνω, που επαυξάνεται κατά τέσσερις (4) μήνες για κάθε περίπτωση.

4. Σοβαρής μορφής επεισόδια.

Α. Στις περιπτώσεις που λάβουν χώρα σοβαρότατα επεισόδια, άκρως δυσφημιστικά για το άθλημα, που, λόγω της έκτασης και σοβαρότητάς τους, καθιστούν αδύνατη, κατά τη κρίση των Ελλανοδικών του αγώνα, την ομαλή και ακίνδυνη διεξαγωγή του ή όταν, συνέπεια των αντιαθλητικών πράξεων, προξενήθηκε τραυματισμός Ελλανοδικών, αθλητών κ.λ.π. προσώπων, εξ αιτίας του οποίου καθίσταται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αδύνατη η συνέχισή του, οι Ελλανοδίκες υποχρεούνται να διακόψουν οριστικά τον αγώνα.

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός του μηδενισμού του υπαίτιου Σωματείου, επιβάλλεται η ποινή αποκλεισμού έντεκα (11) έως δώδεκα (12) μήνες από συμμετοχή σε αγώνες.

5. Άλλα παραπτώματα.

Α. Σε Σωματείο, που χρησιμοποιεί προπονητή ή αθλητή που έχει τιμωρηθεί, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών από το Πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχει.

Β. Τα παραπτώματα που αφορούν σε παράβαση ντόπινγκ και σε άρνηση παροχής υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα από αθλητές, με υπαιτιότητα και ευθύνη των υπευθύνων του Σωματείου τους, προβλέπονται και τιμωρούνται από τους οικείους Κανονισμούς Ντόπινγκ και Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας.

Γ. Ειδικά για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται κατά παράβαση των Άρθρων 41 έως 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 3057/2002, 3207/2002 και 3262/2004, από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα Άρθρα του παρόντος φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

α. Στους αθλητές και προπονητές η ποινή της απαγόρευσης συμμετοχής στις επίσημες συναντήσεις του Σωματείου τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, επί πλέον δε στους προπονητές και πρόστιμο τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές διπλασιάζονται.

β. Στα μέλη της Διοίκησης, στους εκπροσώπους και σε όσους συνδέονται με το Σωματείο τους με επαγγελματική σχάση, η απαγόρευση εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια επίσημης αθλητικής συνάντησης και η έκπτωση από το αθλητικό αξίωμα ή την ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες και πρόστιμο τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται, οι δε παραβάτες δεν μπορούν να ορισθούν, να εκλεγούν ή να συμμετάσχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε οποιοδήποτε αθλητικό φορέα, Σωματείο, Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία ή Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.

γ. Στο Σωματείο η απαγόρευση από τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Αν υπάρξει υποτροπή, η πιο πάνω ποινή διπλασιάζεται.

Οι ως άνω με στοιχεία α, β και γ ποινές εκτίονται κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Σε περίπτωση επιβολής ποινής στα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α και β, επιβάλλεται η ποινή του προστίμου στο Σωματείο στο οποίο ανήκουν αυτά τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3.000) ΕΥΡΩ και σε επιβαρυντικές περιπτώσεις η ποινή της απαγόρευσης από τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Στους διωκόμενους για τις αξιόποινες πράξεις της δωροδοκίας και της δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα των παραγράφων 1, 2 και 3 του Άρθρου 132 του Ν. 2725/1999 αθλητές, προπονητές, γυμναστές, Διοικητικούς παράγοντες ή μέλη αθλητικού Σωματείου επιβάλλεται στο Σωματείο αυτό η ποινή που προβλέπεται στην παρ. 5 του Άρθρου 132 του Ν. 2725/1999, η οποία προστέθηκε με την παρ. 6 του Άρθρου 78 του Ν. 3057/2002.

Επίσης στα πρόσωπα που υποπίπτουν στα αδικήματα της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα επιβάλλεται και πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 130 του Ν. 2725/1999, για παράβαση του φίλαθλου πνεύματος.

Η πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή ποινών στα υπαίτια πρόσωπα είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται αυτά για την τέλεση των ως άνω αδικημάτων.

δ. Στα αιρετά από Γενική Συνέλευση μέλη των οργάνων της Ομοσπονδίας επιβάλλεται η ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα ή την ιδιότητά τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και παραπέμπονται αυτά στην Ε.ΦΙ.Π.

Σε περίπτωση υποτροπής των πιο πάνω φυσικών και νομικών προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από τη διάπραξη της πρώτης παράβασης. Ως υπότροπο τιμωρείται Σωματείο και εάν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα μέλη του ή φυσικά πρόσωπα των πιο πάνω περιπτώσεων α και β παραβούν τις διατάξεις των Άρθρων 41 έως και 41 ΣΤ του Ν. 2725/1999. Με τις κυρώσεις της υποτροπής τιμωρείται ένα Σωματείο και όταν το ίδιο το νομικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα του προηγουμένου εδαφίου, αν και τιμωρήθηκαν, δεν υποβάλλονται στην πλήρη εκτέλεση της κύρωσης.

Στα ως άνω υπότροπα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται ποινή εξήντα (60) έως ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, επί πλέον στην ποινή που προβλέπεται για την τέλεση του δεύτερου παραπτώματος.

Η με οποιοδήποτε υπαίτιο τρόπο, συμμετοχή σε πράξεις που δυσφημούν τον αθλητισμό και το Παγκράτιο Άθλημα, καθώς επίσης η άρνηση συνεργασίας με τη Δ.Ε.Α.Β. ή η ανυπακοή στις υποδείξεις ή τις αποφάσεις της αστυνομικής αρχής συνιστούν επιβαρυντική περίσταση, που συνεκτιμάται από το πειθαρχικό όργανο της Ε.Ο.Π.Α.


ΑΡΘΡΟ 12ο

ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ως δυσφήμιση του Παγκρατίου Αθλήματος θεωρείται κάθε πράξη ή παράλειψη εντός ή εκτός του αγωνιστικού χώρου που δυσφημεί το άθλημα στη συνείδηση του φίλαθλου κόσμου ή προβλέπεται ειδικά σε σχετικούς Κανονισμούς της Ομοσπονδίας. Ως δυσφήμιση του αθλήματος θεωρούνται και οι με οποιοδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε διατυπούμενες προσβλητικές ή και υβριστικές κρίσεις σε βάρος των Αθλητικών Αρχών, των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, των οργάνων και Επιτροπών της, των προπονητών, υπαλλήλων και συνεργατών αυτής κ.λ.π., των θεσμοθετημένων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και Επιτροπών, του Α.Σ.Ε.Α.Δ., των Ελλανοδικών και των οργάνων και Επιτροπών αυτών, καθώς και του υπαλληλικού προσωπικού των πιο πάνω οργάνων και Επιτροπών, αλλά και σε βάρος άλλου Σωματείου, των αθλητών, προπονητών και Διοικητικών παραγόντων αυτού.

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποπίπτουν στο παράπτωμα της δυσφήμισης και ανάλογα με τη βαρύτητα αυτού, επιβάλλονται οι ακόλουθες κατά κατηγορία ποινές:

Α. Στα Σωματεία.

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Αποκλεισμός από συμμετοχή σε επίσημους αγώνες από δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

γ. Διαγραφή από τα Μητρώα Σωματείων – μελών της Ε.Ο.Π.Α., με απόφαση της Γ.Σ.

Β. Στους προπονητές.

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Στέρηση του δικαιώματος να καθοδηγούν αγωνιστικά την ομάδα τους ή τους αθλητές τους στο γήπεδο από είκοσι (20) έως και εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.

Γ. Στα μέλη του Δ.Σ., εφόρους, παράγοντες, συνεργάτες κ.λ.π. των Σωματείων.

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Προσωρινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους από είκοσι (20) έως και εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Δ. Στους αθλητές.

α. Έγγραφη επίπληξη με κοινοποίηση στα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας.

β. Αποκλεισμός συμμετοχής σε αγώνες από είκοσι (20) έως και εκατό είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.


ΑΡΘΡΟ 13ο

ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

1. Ως ημερολογιακές ημέρες έκτισης της ποινής θεωρούνται αυτές που περιλαμβάνονται στην αγωνιστική περίοδο του Παγκρατίου Αθλήματος.

2. Οι ποινές διακόπτονται στο χρονικό διάστημα που δεν διεξάγονται επίσημοι αγώνες και συνεχίζονται μετά την έναρξή τους.

3. Ενόψει της φίλαθλης ιδιότητας του υπαίτιου προσώπου και της βαρύτητας του παραπτώματος που εκτέλεσε, μπορεί να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α.

4. Προκειμένου για ποινή σε αθλητή ή παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με τη διεξαγωγή του αγώνα, η έκτιση της ποινής του αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στο Σωματείο που ανήκει ο αθλητής ή με το οποίο συνδέεται το πρόσωπο που σχετίζεται με τη διεξαγωγή του αγώνα, προκειμένου δε για ποινή σε Σωματείο, από την κοινοποίηση σε αυτό.

5. Κατά την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωμάτων τα υπό πειθαρχικό έλεγχο φυσικά πρόσωπα και τα αθλητικά Σωματεία έχουν δικαίωμα για απολογία, που μπορεί να είναι και έγγραφη. Η κλήση σε απολογία περιέχει τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα πραγματικά περιστατικά που τα στοιχειοθετούν και επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. για την εξέταση των παραπτωμάτων.

6. Ειδικά για τις περιπτώσεις που το πειθαρχικό παράπτωμα Σωματείου επισύρει την ποινή της επιβαλλόμενης από τη Γ.Σ. διαγραφής του από τα Μητρώα της Ε.Ο.Π.Α., το Σωματείο καλείται από το Δ.Σ. προς απολογία ενώπιον της Γ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 14ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται αθλητής, νοείται και αθλήτρια.

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων, σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού, αποτελούν μέρος αυτού.

Ο παρών Κανονισμός ο οποίος περιέχει δέκα τέσσερα (14) Άρθρα, εγκρίθηκε ομόφωνα την 27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού.


Για την Ε.Ο.Π.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ