ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ και ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


ΑΡΘΡΟ 1ο


Με τον παρόντα Κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του Άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. 121, Α΄) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής και μεταγραφής στο άθλημα του Παγκρατίου των Ελλήνων, αλλοδαπών και ομογενών ερασιτεχνών αθλητών σε αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία – μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.) τα οποία διατηρούν τμήμα Παγκρατίου Αθλήματος, ο χρόνος διενέργειας και η διαδικασία εγγραφής και μεταγραφής των αθλητών, τα αρμόδια όργανα έγκρισής τους και σχετικές διατάξεις.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών.

1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή στη δύναμη αθλητικού Σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας και την έκδοση Εγχειριδίου Ταυτότητας και Υγείας Αθλητή (Ε.Τ.Υ.Α.), πρέπει ο ενδιαφερόμενος:

α. Να έχει συμπληρώσει το όγδοο (8) έτος της ηλικίας του.

β. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο αθλητικό Σωματείο της δύναμης της Ε.Ο.Π.Α.

γ. Να συμπληρώσει και να υπογράψει αίτηση εγγραφής σε ειδικό έντυπο της Ε.Ο.Π.Α.

Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, δηλαδή δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή της υπογραφής για λογαριασμό του αθλητή της αίτησης εγγραφής από τα πιο πάνω πρόσωπα, τα πλήρη στοιχεία των οποίων αναγράφονται στην αίτηση.

δ. Να έχει εξεταστεί με μέριμνα του Σωματείου του από ιατρό, σύμφωνα με τα Άρθρο 33, παρ. 8 του Ν. 2725/1999, ο οποίος βεβαιώνει στην αίτηση εγγραφής ότι ο αθλητής είναι υγιής.

ε. Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που έχει εκδοθεί πρόσφατα, για την εγγραφή του στα αντίστοιχα Μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.

στ. Να καταθέσει συμπληρωμένο το Ε.Τ.Υ.Α.

ζ. Να καταθέσει 4 φωτογραφίες του, όμοιες, καθαρές και πρόσφατες, τύπου αστυνομικής ταυτότητας, που σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου του.

Σε ειδική θέση της αίτησης εγγραφής ο Γεν. Γραμματέας του Σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής:

α) Βεβαιώνει με την υπογραφή του για το γνήσιο της ταυτότητας και της υπογραφής του αθλητή, των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν και του ιατρού και

β) Θέτει τη σφραγίδα του Σωματείου.

2. Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα το πολύ μετά την υπογραφή της, με διαβιβαστικό έγγραφο του Σωματείου στο οποίο εγγράφεται ο αθλητής και επισυνάπτονται σε αυτή τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.


ΑΡΘΡΟ 3ο

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών.


1. Επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών στη δύναμη Σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας.

2. Οι ανωτέρω αθλητές μπορούν να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες, πλην των Πανελληνίων αγώνων όλων των Σειρών Ηλικιών και Κιλών και των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος. Για τη συμμετοχή αλλοδαπών και ομογενών στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος, απαιτείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του Άρθρου 33 του Ν. 2725/1999, απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση της Ομοσπονδίας.

3. Για την εγγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή στη δύναμη Ελληνικού Σωματείου και την έκδοση Ε.Τ.Υ.Α., πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του Άρθρου 2 του παρόντος με στοιχεία α, β, γ, δ, στ και ζ.

Επίσης πρέπει ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ή ο ομογενής να προσκομίσει:

α) Βεβαίωση της αθλητικής Ομοσπονδίας της χώρας ή των χωρών που είναι υπήκοος ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στη δύναμή της,

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του,

γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία του διαβατηρίου του και

δ) Την άδεια παραμονής του στην Ελλάδα ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν, αν ο αθλητής είναι ανήλικος και δεν του χορηγείται η σχετική άδεια. Τα έγγραφα που εκδίδονται από Αρχές αλλοδαπών χωρών πρέπει να προσκομίζονται και σε επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

4. Ομογενής θεωρείται ο αλλοδαπός που δεν έχει την Ελληνική υπηκοότητα αλλά έχει Ελληνική καταγωγή. Για την απόδειξη της ιδιότητας του ομογενή απαιτείται η υποβολή είτε:

α) Πιστοποιητικού εγγραφής στα οικεία Μητρώα Ελληνικού Δήμου ή Κοινότητας του πατέρα ή του παππού ή της μητέρας ή της μάμμης του αθλητή και

β) Εγγράφων που αποδεικνύουν τη συγγένεια του αθλητή με πρόσωπο της ανωτέρω πατρικής ή μητρικής γραμμής το οποίο έχει Ελληνική υπηκοότητα, είτε δημοσίου εγγράφου Ελληνικής Αρχής που αναφέρει την ιδιότητα του ομογενή.

5. Ομογενής αθλητής εξομοιώνεται με ημεδαπό, όταν αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα.


ΑΡΘΡΟ 4ο

Διαδικασία – Χρόνος διενέργειας και όργανα έγκρισης.


1. Οι αιτήσεις εγγραφής και τα Ε.Τ.Υ.Α. εκδίδονται μόνο από την Ομοσπονδία, η οποία καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο ατών και κάνει σχετική γνωστοποίηση στα Σωματεία – μέλη της.

2. Η εγγραφή αθλητή στην Ομοσπονδία γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

3. Την αίτηση εγγραφής με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν ελέγχει ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Αν αυτός κρίνει νόμιμη την αίτηση και πλήρη τα δικαιολογητικά, την κάνει δεκτή και εγγράφει τον αιτούντα στο Μητρώο Αθλητών της Ομοσπονδίας, εκδίδοντας σχετικό Ε.Τ.Υ.Α. στο Σωματείο που επέλεξε. Το Ε.Τ.Υ.Α. ισχύει από την έκδοσή του και παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής του αθλητή σε αγώνες.

4. Αίτηση εγγραφής που δεν έχει συμπληρωθεί με τον προσήκοντα τρόπο ή δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν απορρίπτεται και επιστρέφεται στο Σωματείο.

5. Η παραδοχή ή η απόρριψη της αίτησης εγγραφής αθλητή από τον Γεν. Γραμματέα θεωρείται απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατ΄ εξουσιοδότηση του οποίου ενεργεί ο Γεν. Γραμματέας.

6. Ο Γεν. Γραμματέας, αν διαπιστώνει μικροελλείψεις στην αίτηση που, κατά τη κρίση του, μπορούν να διορθωθούν, μπορεί να καλεί το ενδιαφερόμενο Σωματείο του υπό εγγραφή αθλητή, για τη συμπλήρωση των μικροελλείψεων.

7. Αν διαπιστωθεί είτε πλαστογράφηση της υπογραφής στην αίτηση εγγραφής ή του Πιστοποιητικού γέννησης ή άλλων δικαιολογητικών είτε άλλη παράνομη πράξη, συνέπεια της οποίας είναι η παραδοχή της αίτησης και η έκδοση του Ε.Τ.Υ.Α., το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ύστερα από σχετική Διοικητική εξέταση, ή βασιζόμενο σε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, προβαίνει σε ανάκληση του Ε.Τ.Υ.Α. αυτού. Ακόμη μπορεί να παραπέμψει τους υπαίτιους στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) και να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα. Τέλος η παράνομη πράξη, συνιστώντας και πειθαρχικό παράπτωμα, τιμωρείται κατά τα προβλεπόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α., ακόμη και με τη ποινή της διαγραφής.

8. Αν υποβληθούν περισσότερες από μια αιτήσεις εγγραφής αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία που αφορούν το ίδιο πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται η αίτηση που υποβλήθηκε και πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία. Ανεξάρτητα όμως, από το ποια αίτηση ισχύει και εξετάζεται, η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων του ίδιου αθλητή σε διαφορετικά Σωματεία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α.

9. Η αίτηση εγγραφής των αθλητών και η έκδοση των Ε.Τ.Υ.Α. αυτών υπέρ Σωματείου – μέλους της Ομοσπονδίας που φέρει την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο, το Μητρώο Αθλητών.

10. Αντίγραφο του Ε.Τ.Υ.Α. τηρείται στην Ε.Ο.Π.Α. Το πρωτότυπο παραδίδεται στο Σωματείο που εγγράφεται ο αθλητής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφής Ελλήνων αθλητών – Διαδικασία.


1. Η μεταγραφή Έλληνα αθλητή από ένα Σωματείο – μέλος της Ομοσπονδίας σε άλλο επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις ενός από τους λόγους μεταγραφής που αναφέρονται πιο κάτω.

2. Ο ενδιαφερόμενος αθλητής υποβάλει αίτηση μεταγραφής προς την Ομοσπονδία μέσω διαβιβαστικού εγγράφου του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του ο αθλητής. Αν ο αθλητής είναι ανήλικος, απαιτείται η παροχή έγγραφης συγκατάθεσης των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα σε αυτόν.

Η αίτηση κατατίθεται και πρωτοκολλείται στα γραφεία της Ομοσπονδίας επί αποδείξει ή με συστημένο φάκελο του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή ο αθλητής, που θα έχει ημερομηνία κατάθεσης το αργότερο την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των μεταγραφών.

Αιτήσεις με συστημένο φάκελο πρωτοκολλούνται την ίδια ημέρα που περιέρχονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας και θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον περιέλθουν στην Ομοσπονδία δέκα πέντε (15) το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των μεταγραφών.

3. Η αίτηση μεταγραφής περιέχει:

α) Τα στοιχεία του αιτούντος αθλητή (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, έτος γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό Μητρώου αυτού στην Ομοσπονδία και το Σωματείο στο οποίο ανήκει).

β) Το λόγο ή τους λόγους της ζητούμενης μεταγραφής.

γ) Το Σωματείο στο οποίο ζητεί τη μεταγραφή του ο αθλητής.

4. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά που θεμελιώνουν τον επικαλούμενο λόγο μεταγραφής, που κατατίθεται στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή με ταχυδρομική επιταγή, ποσού τριών (3) ΕΥΡΩ. Η αναπροσαρμογή του ποσού αυτού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. και μέχρι 20% το πολύ κάθε διετία.

5. Η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στην αρμόδια Επιτροπή Μεταγραφών, στην οποία μπορεί να υποβληθεί και σχετικό υπόμνημα προς υποστήριξη και ενίσχυση της αίτησης μεταγραφής.

6. Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων μεταγραφής έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων Σωματείων, καθώς και οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση μεταγραφής. Η παρουσία τους δεν είναι υποχρεωτική για τη λήψη απόφασης.

7. Εφόσον η αίτηση μεταγραφής του αθλητή γίνει δεκτή, εκδίδεται Ε.Τ.Υ.Α. στο νέο Σωματείο του, ύστερα από σχετική αίτηση εγγραφής, η οποία μπορεί να κατατεθεί μαζί με την αίτηση μεταγραφής.

8. Η υπογραφή από αθλητή αιτήσεων μεταγραφής υπέρ δυο ή περισσοτέρων Σωματείων, κατά την ίδια μεταγραφική περίοδο αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, που τιμωρείται κατά τα οριζόμενα στον Πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Ο.Π.Α. Όσον δε αφορά τις αιτήσεις μεταγραφής του αθλητή, λαμβάνεται υπόψη και κρίνεται από την Επιτροπή Μεταγραφών η αίτηση που πρωτοκολλήθηκε πρώτη στην Ομοσπονδία.

9. Αθλητής του οποίου έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε η αίτηση μεταγραφής, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να υποβάλει νέα αίτηση μεταγραφής την ίδια μεταγραφική περίοδο.

10. Όπου στον Κανονισμό τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των αθλητών που έχει δικαίωμα να αποκτήσει κατά κατηγορία (περίπτωση) μεταγραφής κάθε Σωματείο και παρ΄ όλα αυτά υποβάλει αριθμό αιτήσεων μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ανά κατηγορία, το Σωματείο έχει υποχρέωση, το πολύ μέχρι οκτώ (8) ημέρες από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία τα ονόματα των αθλητών που προτιμά να αποκτήσει. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρούνται ως δεσμευτικές για κάθε Σωματείο οι εντός του προβλεπόμενου αριθμού κατά χρονική ακολουθία σειράς υποβολής και λήψης πρωτοκόλλου στην Ομοσπονδία προγενέστερες αιτήσεις και απορρίπτονται οι επιπλέον αιτήσεις, ενώ οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις αυτές αθλητές παραμένουν, χωρίς άλλη διατύπωση, στη δύναμη του Σωματείου στο οποίο ανήκουν.


ΑΡΘΡΟ 6ο

Όροι και προϋποθέσεις μεταγραφής αλλοδαπών και ομογενών αθλητών.


1. Επιτρέπεται η μεταγραφή αλλοδαπών και ομογενών αθλητών σε Σωματείο – μέλος της Ε.Ο.Π.Α.

2. Ως προς τη συμμετοχή των αλλοδαπών και των ομογενών σε αγώνες, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. 2 του Άρθρου 3 του παρόντος.

3. Για τη μεταγραφή αλλοδαπού ή ομογενή αθλητή απαιτείται η υποβολή με την αίτηση μεταγραφής:

α) σχετικής άδειας (συναίνεσης) της αλλοδαπής Ομοσπονδίας στη δύναμη της οποίας ανήκει αυτός για μόνιμη ή προσωρινή (για ορισμένο χρονικό διάστημα) παραμονή του στο Σωματείο, καθώς και άδειας του Σωματείου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, εάν απαιτείται η τελευταία από τους Κανονισμούς της αλλοδαπής Ομοσπονδίας.

β) Άδεια παραμονής του στην Ελλάδα, που χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Αρχή και

γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησής του

Για τα λοιπά διαδικαστικά ως προς τους αθλητές του Άρθρου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα τα Άρθρα 5, 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού.


ΑΡΘΡΟ 7ο

Όργανα έγκρισης Μεταγραφών – Επιτροπή Μεταγραφών.


1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας συγκροτείται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος διενέργειας των μεταγραφών κάθε έτους πενταμελής Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να εξετάζει, να κρίνει και να αποφασίζει για τις αιτήσεις μεταγραφών.

2. Η ανωτέρω Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ως Πρόεδρο, το Γεν. Γραμματέα ή τον Ειδ. Γραμματέα αυτής και από τρεις (3) φιλάθλους, κατά προτίμηση νομικούς, οι οποίοι τα πέντε (5) τουλάχιστον προηγούμενα έτη δεν μετείχαν στο Δ.Σ. αθλητικού Σωματείου που καλλιεργεί το άθλημα του Παγκρατίου. Ο Γεν. Γραμματέας εκτελεί χρέη Προέδρου, εάν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαρκούς κωλύματος ενός από τους φιλάθλους, αυτό αντικαθίσταται από άλλο με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

4. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας για επικύρωση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών, για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτού της αποδέσμευσης και είκοσι (20) από τη λήξη του χρονικού διαστήματος των μεταγραφών αθλητών που αποδεσμεύονται, των αθλητών Σωματείου προερχομένου από συγχώνευση και των αθλητών που μεταγράφονται με το Άρθρο 15 του Κανονισμού αυτού.

5. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

6. Εάν η επικυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την, κατά περίπτωση, λήξη κάθε προθεσμίας της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη, εφόσον από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής.


ΑΡΘΡΟ 8ο

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων μεταγραφής.


1. Μεταγραφές αθλητών επιτρέπεται να γίνονται κατά τη διάρκεια μιας μόνο μεταγραφικής περιόδου κάθε χρόνο.

2. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η υποβολή (κατάθεση) αίτησης μεταγραφής για οποιοδήποτε λόγο, πλην αυτής της αποδέσμευσης και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων των Άρθρων 15, 16 και 17 του παρόντος, είναι από 15 έως και 30 Νοεμβρίου.

3. Ειδικά για την περίπτωση μεταγραφής αθλητών που αποδεσμεύονται, το χρονικό διάστημα είναι από 1 έως και 10 Δεκεμβρίου.

4. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επιτρέπεται να μεταβάλει τις πιο πάνω ημερομηνίες διενέργειας των μεταγραφών, με απόφασή του, για σοβαρούς τεχνικούς λόγους, εκδίδοντας σχετική εγκύκλιο, που κοινοποιείται στα Σωματεία – μέλη μέχρι τη 15η Οκτωβρίου.


ΑΡΘΡΟ 9ο

Ειδικά θέματα αθλητών.


1. Ο αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση μεταγραφής, εφόσον δεν έχει τελειώσει η αγωνιστική περίοδος, παραμένει και αγωνίζεται με το Σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

2. Αθλητής που υπέβαλε αίτηση μεταγραφής δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε αγώνες πριν από την έγκριση της μεταγραφής. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκρότησης της Εθνικής Ομάδος και αγώνων αυτής, οπότε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή του υπό μεταγραφή αθλητή στους αγώνες της Εθνικής Ομάδος.

3. Απαγορεύεται αθλητής να αγωνιστεί την ίδια αγωνιστική περίοδο σε δυο (2) διαφορετικά Σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καθώς επίσης και σε αγώνες μεταξύ Σωματείων αλλοδαπής Ομοσπονδίας. Εξαιρούνται οι Κύπριοι αθλητές που έχουν εγγραφεί ή μεταγραφεί σε Ελληνικά Σωματεία.

4. Εγγραφή αθλητή που διαγράφεται από τη δύναμη του Σωματείου του για πειθαρχικό παράπτωμα, δεν επιτρέπεται να γίνει σε άλλο αθλητικό Σωματείο, πριν από την πάροδο δυο (2) τουλάχιστον ετών από τη τελεσιδικία της διαγραφής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΑΡΘΡΟ 10ο

Ελεύθερη μεταγραφή με συναίνεση και με υποσχετική επιστολή.


1. Αθλητής μπορεί να μεταγραφεί ελεύθερα, εφόσον συναινεί το Σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

2. Αθλητής ηλικίας μέχρι είκοσι (20) ετών συμπληρωμένων κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης μεταγραφής μπορεί να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο με υποσχετική επιστολή του Σωματείου του μόνο για μια αγωνιστική περίοδο.

3. Η συναίνεση ή η υποσχετική επιστολή παρέχονται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του Σωματείου του αθλητή, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την απόφαση για παραχώρηση με συναίνεση ή με υποσχετική επιστολή αντίστοιχα. Στην πιο πάνω απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του αθλητή και το Σωματείο στο οποίο παραχωρείται αυτός.

4. Όταν τελειώσει η χρονική διάρκεια παραχώρησης του αθλητή με υποσχετική επιστολή, ο αθλητής επιστρέφει αυτοδικαίως στο Σωματείο από το οποίο μεταγράφηκε και ενεργοποιείται το σχετικό Ε.Τ.Υ.Α.

5. Ο αθλητής που επιστρέφει στο Σωματείο το οποίο τον παραχώρησε, μπορεί να μεταγραφεί ξανά με υποσχετική επιστολή στο ίδιο ή σε άλλο Σωματείο, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται στο πρόσωπό του η προϋπόθεση του προβλεπομένου στη παρ. 2 του παρόντος άρθρου ορίου ηλικίας.


ΑΡΘΡΟ 11ο

Αγωνιστική απραξία.

1. Αθλητής που τις τελευταίες δυο (2) αγωνιστικές περιόδους, πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής, δεν αγωνίστηκε σε επίσημο αγώνα του Σωματείου του, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε Σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του και χωρίς να απαιτείται η συνδρομή άλλου λόγου.

2. Επίσημος αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την Ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

3. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους αθλητές:

α) που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους,

β) των οποίων η μη συμμετοχή στους αγώνες του Σωματείου τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια, όπως στράτευση, τραυματισμό κ.λ.π.

γ) που δεν έχουν τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα.

Σε περίπτωση που στον αιτούντα αθλητή έχει επιβληθεί ποινή από το Σωματείο του, ο χρόνος της ποινής δεν προσμετράτε για τον υπολογισμό της διετίας, εκτός εάν η Επιτροπή Μεταγραφών κρίνει ότι η ποινή επιβλήθηκε με σκοπό τη φαλκίδευση μεταγραφικού δικαιώματος του αθλητή, οπότε προσμετράτε ο χρόνος της ποινής για τον υπολογισμό της διετίας. Το βάρος της απόδειξης στις περιπτώσεις αυτές έχει το Σωματείο που ανήκει ο αθλητής, επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη.


ΑΡΘΡΟ 12ο

Μεταγραφή αθλητών πάνω και κάτω από ορισμένη ηλικία.


1. Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή σε Σωματείο της προτίμησής του, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του, σε αθλητή που έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας του, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταγραφής, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει τρία (3) συνεχή έτη από την εγγραφή του στο Σωματείο του πριν την υποβολή της αίτησης μεταγραφής.

Στη περίπτωση αυτή ο μεταγραφόμενος αθλητής έχει το δικαίωμα να μετακινείται σε άλλο Σωματείο, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του, κάθε τρία (3) έτη.

2. Αθλητής ηλικίας μέχρι ένδεκα (11) ετών, χρονολογικά και όχι ημερολογιακά, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί, χωρίς τη συναίνεση του Σωματείου του, σε Σωματείο της προτίμησής του. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνο μια φορά.


ΑΡΘΡΟ 13ο

Μεταγραφή με αποδέσμευση.


Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί σε Σωματείο της προτίμησής του, λόγω αποδέσμευσής του από το Σωματείο του. Η αποδέσμευση του αθλητή χορηγείται με ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του Σωματείου του, που επισυνάπτεται στην αίτηση μεταγραφής και που περιέχει την απόφαση του Δ.Σ. περί αποδέσμευσης του αθλητή.


ΑΡΘΡΟ 14ο

Μεταγραφή λόγω μετοίκησης.


1. Αθλητής έχει δικαίωμα να μεταγραφεί λόγω μετοίκησής του, χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου του, σε Σωματείο του τόπου μετοίκησης αυτού, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι εξής προϋποθέσεις:

α) Να έχει μετοικήσει είτε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, είτε για πλήρως αποδεδειγμένους επαγγελματικούς λόγους του ιδίου ή των γονέων του, εάν είναι ανήλικος ή άγαμος και ζει μαζί τους.

β) Η έδρα του τόπου όπου μετοικεί απέχει περισσότερο από διακόσια (200) χιλιόμετρα από τον τόπο που εδρεύει το Σωματείου του.

γ) Κατά τις δυο τελευταίες αγωνιστικές περιόδους να μην έχει καταλάβει 1η έως και 3η θέση σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή να μην έχει συμμετάσχει σε αγώνες της Εθνικής Ομάδος ή να μην έχει τιμωρηθεί για άρνηση προσφοράς υπηρεσιών σε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του Άρθρου 33 του Ν. 2725/1999 και του Κανονισμού Εθνικών Ομάδων της Ε.Ο.Π.Α.

δ) Προκειμένου για την περίπτωση της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους, η διαμονή του στο νέο τόπο να έχει διαρκέσει αποδεδειγμένα τουλάχιστον ένα (1) έτος, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταγραφής.

2. Για τους αθλητές που ζητούν τη μεταγραφή τους λόγω σπουδών, αν αυτοί αδυνατούν να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση σπουδών τους, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά τους (π.χ. λόγω προσωρινής αποχής των Γραμματέων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την εργασία τους), δεν εκδίδεται απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών μέχρι να προσκομιστεί η βεβαίωση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσκομιστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για έκδοση των αποφάσεων μεταγραφών από την Επιτροπή Μεταγραφών.

3. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο προβλεπόμενος νόμιμος χρόνος ετών σπουδών, αυξημένος κατά δυο (2) έτη.

4. Ο αθλητής μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή, εφόσον και μετά την παρέλευση του προβλεπομένου στην παρ. 3 του παρόντος Άρθρου χρονικού διαστήματος, δεν έχει αποφοιτήσει ή μετά τη λήξη των επαγγελματικών του λόγων, επανέρχεται στο Σωματείο από το οποίο έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης, υπό τον όρο ότι το αρχικό Σωματείο του θα υποβάλει αίτηση στην Ομοσπονδία με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πάνω δικαίωμα του Σωματείου, εάν δεν ασκηθεί μέσα σε δυο (2) έτη από τη γένεσή του, παραγράφεται και ο αθλητής δικαιούται είτε να παραμείνει στο Σωματείο της έδρας της μετοίκησης για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή της έδρας της μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους ή να μεταγραφεί, κατά τη προσεχή μεταγραφική περίοδο, σε οποιοδήποτε άλλο Σωματείο της προτίμησής του.

5. Ο αθλητής που μεταγράφεται κατά τους πιο πάνω τρόπους δεν έχει το δικαίωμα της επιστροφής έστω και λόγω μετοίκησης, στο αρχικό Σωματείο από το οποίο έχει μεταγραφεί, εκτός εάν συναινεί το Σωματείο στο οποίο έχει μεταγραφεί αυτός λόγω σπουδών ή για επαγγελματικούς λόγους.

6. Επίσης ο αθλητής που μεταγράφεται για τους πιο πάνω λόγους δεν έχει δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο Σωματείο του τόπου μετοίκησης του ή σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός εάν συναινούν στη μεταγραφή αυτού το Σωματείο στο οποίο έχει μεταγραφεί λόγω μετοίκησης και το αρχικό Σωματείο στο οποίο ανήκε πριν τη μεταγραφή μετοίκησης.


ΑΡΘΡΟ 15ο

Μεταγραφή λόγω διάλυσης, διαγραφής, αναστολής δραστηριότητας και απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Σωματείου.


1. Αθλητής έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα (οποιαδήποτε χρονική περίοδο), σε οποιοδήποτε Σωματείο της προτίμησής του, εάν το Σωματείο που ανήκε:

α) Διαλύθηκε με απόφαση της Γ.Σ. αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή απώλεσε την ειδική αθλητική αναγνώριση του ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι η κατά περίπτωση διάλυση ή η απώλεια της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ή η διαγραφή αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφο.

Σε αυτή τη περίπτωση το μεταγραφικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από την επόμενη της ημερομηνία διάλυσης ή διαγραφής ή της απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του Σωματείου.

β) Υπέβαλε δήλωση περί αναστολής δραστηριότητας για ένα (1) έτος ή δήλωση περί μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της σειράς ηλικιών και κιλών του αθλητή ή δεν συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της σειράς ηλικιών ή κιλών του αθλητή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο αθλητής μπορεί να ασκήσει το μεταγραφικό του δικαίωμα από την επομένη της δήλωσης αναστολής δραστηριότητας ή μη συμμετοχής του Σωματείου στο Πρωτάθλημα. Τότε θεωρείται ότι ο αθλητής έχει μεταγραφεί για μια (1) αγωνιστική περίοδο και την επομένη αγωνιστική περίοδο ο αθλητής επανέρχεται αυτοδικαίως στο Σωματείο της προέλευσής του. Εάν η αναστολή συνεχιστεί για 2η αγωνιστική περίοδο ή η δήλωση περί μη συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της ανώτερης σειράς ηλικιών και κιλών ή η μη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα αυτό επαναληφθεί και για 2η αγωνιστική περίοδο, ο αθλητής είναι ελεύθερος να μεταγραφεί σε Σωματείο της προτίμησής του.

2. Η μεταγραφή αθλητή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει ένας από τους προβλεπόμενους στο Άρθρο αυτό λόγους μεταγραφής γίνεται, ύστερα από σχετική αίτηση του προς την Επιτροπή Μεταγραφών, που διαβιβάζεται με έγγραφο του Σωματείου στο οποίο επιθυμεί τη μεταγραφή του αυτός και απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών που επικυρώνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.


ΑΡΘΡΟ 16ο

Μεταγραφές αθλητών Σωματείου προερχόμενου από συγχώνευση.


1. Για τους αθλητές που μετακινούνται λόγω συγχώνευσης Σωματείων ή τμημάτων Σωματείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 9 του Ν. 2725/1999, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ΄ αριθμόν 24731/22 Οκτωβρίου 1999 απόφασης του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 1976, Β΄, 04.11.1999).

2. Ο αριθμός των αθλητών που μετακινούνται, λόγω της συγχώνευσης που έγινε, δεν προσμετράτε στον αριθμό που έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή το Σωματείο που προέρχεται από συγχώνευση.

3. Οι αθλητές που δεν δηλώνονται από το προερχόμενο από συγχώνευση Σωματείο στην Ομοσπονδία για ένταξή τους στη δύναμη του Σωματείου αυτού, θεωρούνται αποδεσμευμένοι και μπορούν να μεταγραφούν σε Σωματείο της προτίμησής τους.

4. Ο αριθμός των αθλητών που μεταγράφονται στη δύναμη Σωματείου, λόγω αποδέσμευσής τους από τη δύναμη συγχωνευομένων Σωματείων κατά την έννοια της παρ. 2 του Άρθρου 3 της υπ΄ αριθμόν 24731/22.10.1999 Υ.Α., προσμετράτε στον αριθμό των αθλητών που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν τα Σωματεία από αποδέσμευση.


ΑΡΘΡΟ 17ο

Μεταγραφή αθλητών Σωματείων Σχολείων ή Σχολών.


Αθλητής ο οποίος ανήκει στη δύναμη σχολείου ή σχολής που συμμετέχει στους αγώνες ως αθλητικό Σωματείο έχει δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε Σωματείο της προτίμησής του, όταν παύσει να έχει την ιδιότητα του μαθητή ή του σπουδαστή του σχολείου ή της σχολής, ή να παραμείνει στο Σωματείο του σχολείου ή της σχολής.


ΑΡΘΡΟ 18ο

Αριθμός αθλητών από μεταγραφή για κάθε Σωματείο.


Κάθε Σωματείο έχει δικαίωμα να αποκτήσει από μεταγραφή μέχρι έναν αριθμό αθλητών από κάθε κατηγορία μεταγραφής ως εξής:

α) Με συναίνεση Σωματείου μέχρι πέντε (5) αθλητές (Άρθρο 10, παρ. 1).

β) Με υποσχετική επιστολή μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 10, παρ. 2).

γ) Λόγω αγωνιστικής απραξίας μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 11).

δ) Λόγω ηλικίας άνω των 25 ετών μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 12, παρ. 1).

ε) Λόγω ηλικίας κάτω των 11 ετών μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 12, παρ. 2).

στ) Λόγω αποδέσμευσης μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 13).

ζ) Λόγω μετοίκησης για σπουδές μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 14).

η) Λόγω μετοίκησης για επαγγελματικούς λόγους μέχρι δύο (2) αθλητές (Άρθρο 14).

θ) Λόγω διάλυσης Σωματείου μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 15).

ι) Λόγω διαγραφής Σωματείου μέχρι δέκα (10) αθλητές (Άρθρο 15).

ια) Λόγω αναστολής δραστηριότητας Σωματείου μέχρι τρεις (3) αθλητές (Άρθρο 15).

ιβ) Λόγω απώλειας της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης Σωματείου μέχρι δέκα (10) αθλητές (Άρθρο 15).

ιγ) Λόγω παύσης της ιδιότητας του μαθητή ή του σπουδαστή, απεριόριστο αριθμό αθλητών Άρθρο 17).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΘΡΟ 19ο

Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις.


1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό, όπου απαιτείται ορισμένη ηλικία, για τον υπολογισμό της, λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία γέννησης αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό γέννησης του αθλητή, που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

2. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται συμμετοχή αθλητή σε αγώνα του Σωματείου του, ως συμμετοχή δε θεωρείται απλή αναγραφή του ονόματος του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά μόνο η συμμετοχή του.

3. Το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να καθορίζει συμπληρωματικά λεπτομέρειες, με την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγούν άμεσα ή έμμεσα τον παρόντα Κανονισμό. Οι ανωτέρω λεπτομέρειες γνωστοποιούνται με σχετική εγκύκλιο του Δ.Σ. ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

4. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται αθλητής, νοείται και αθλήτρια.

5. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σχετικά με την παραδοχή της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής αθλητή, επιτρέπεται προσφυγή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.). Η προσφυγή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 124 και επόμενα του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης.

6. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις Νόμων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

7. Ο παρών Κανονισμός, που περιέχει δέκα εννέα (19) Άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Σωματείων – μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος την 27η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 και θα ισχύσει από την έγκριση της νομιμότητάς του από τον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 27 και 33 παρ. 3 του Ν. 2725/1999.


Για την Ε.Ο.Π.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΝΔΡ. Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ