3
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΓΕΝΙΚΑ
1. Σκοπός του Κανονισµού Εθνικών Οµάδων (Ε.Ο.) Παγκρατίου Αθλήµατος είναι η
ρύθµιση των σχέσεων της
∆ιοίκησης της Ελληνικής Οµοσπονδίας Παγκρατίου
Αθλήµατος (Ε.Ο.Π.Α.) και των συµµετεχόντων µε οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία
των Ε.Ο. και Πινακίων.
2. Ειδικότερα ο παρών Κανονισµός αποσκοπεί στο να καθορίσει επακριβώς τα
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης της Οµοσπονδίας, των προσώπων στα
οποία έχει ανατεθεί η τεχνική και η επιστηµονική στήριξη των αθλητών των E.O., καθώς
επίσης και τα δικαιώµατα, καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των αθλητών των Ε.Ο.
3. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού υπάγονται όλοι όσοι ασχολούνται διοικητικά,
τεχνικά και επιστηµονικά µε τις Ε.Ο., καθώς και οι αθλητές που καλούνται στις Ε.Ο. και
στα Πινάκια αυτών.
4. Αθλητής που καλείται στις Ε.Ο. αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος
κανονισµού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας της Οµοσπονδίας, όπως αυτοί
εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για το κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται
στις Ε.Ο. Ο ανωτέρω όρος θεωρείται αναπόσπαστο τµήµα των συµβάσεων εργασίας
και τις συµπληρώνει.
5. Στις έδρες των Τοπικών Επιτροπών, εφόσον έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν, είναι
δυνατό να συγκροτούνται κλιµάκια επίλεκτων αθλητών, µε απόφαση του ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας, µε σκοπό την καλύτερη προετοιµασία τους και παρακολούθηση τους, έτσι
ώστε να στελεχώνουν µελλοντικά τις Ε.Ο.
6. Η προετοιµασία των Ε.Ο. χαρακτηρίζεται ως:
α. Μόνιµη, όταν η προετοιµασία των επιλεγµένων αθλητών της Ε.Ο. γίνεται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα αποκλειστικά και
µόνο µε την ευθύνη των προπονητών της
Οµοσπονδίας (µόνιµα κλιµάκια, όταν συνιστώνται τέτοια).
β. Ειδική, όταν η προετοιµασία των επιλεγµένων αθλητών της Ε.Ο. γίνεται για την
εκπλήρωση ενός συγκεκριµένου σκοπού της συγκρότησης της Ε.Ο., ενόψει διεξαγωγής
διεθνών αγώνων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ
Η Οµοσπονδία έχει την αποκλειστική αρµοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των
Ε.Ο., κάθε κατηγορίας, καθώς και της συµµετοχής τους σε όλες τις διεθνείς υποχρεώσεις
τους, σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν τεθεί.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι Ε.Ο. συγκροτούνται κατ΄ έτος, η δε προετοιµασία τους γίνεται σε µια περίοδο. Ως
περίοδος θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την πρόσκληση των αθλητών για τη
συγκρότηση των Πινακίων, µέχρι την εκπλήρωση του συγκεκριµένου σκοπού ή και
αγωνιστικού στόχου για τον οποίο συγκροτήθηκε η Ε.Ο. Μετά τη λήξη ή ακόµα και κατά
τη διάρκεια κάθε περιόδου το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µπορεί να ανανεώνει κάθε Ε.Ο.,
προβαίνοντας σε νέες προσκλήσεις αθλητών.
2. Στις Σειρές Ηλικιών Ανδρών - Γυναικών θα υπάρχουν πρώτη και δεύτερη Ε.Ο., οι
οποίες αποτελούνται σε κάθε περίπτωση αντίστοιχα από αθλητές οι οποίοι τη δεδοµένη
4
χρονική περίοδο είναι 1οι και 2οι στα Πινάκια.
Β. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΠΙΝΑΚΙΑ
1. Οι Ε.Ο. του Παγκρατίου αποτελούνται από τα Πινάκια, τα οποία στελεχώνονται κατ΄
έτος από το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα συν µία πρόκριση η οποία ακολουθεί (η πρόκριση
για τη τελική επιλογή του αθλητή ο οποίος θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα σε ∆ιεθνείς
αγώνες διενεργείται ένα µήνα µετά το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα).
2. Από τη στιγµή που ο αθλητής εισέρχεται στη διαδικασία των Πινακίων ή των Ε.Ο. και
έως ότου βρεθεί εκτός αυτών, ανήκει στη διάθεση και τη δικαιοδοσία αποκλειστικά της
Ε.Ο.Π.Α., αποδεχόµενος και υιοθετώντας όσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις απορρέουν
από τον παρόντα Κανονισµό.
3. Για να είναι δυνατή η ένταξη αθλητή στα ετήσια Πινάκια, πρέπει να είναι νικητής σε µία
από τις τρεις πρώτες θέσεις της Σειράς του στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα.
Κάθε Πινάκιο Ε.Ο. περιλαµβάνει τρεις (3) αθλητές οι οποίοι είναι οι Πανελλήνιοι
Πρωταθλητές της συγκεκριµένης αγωνιστικής Σειράς Ηλικίας - Κιλών. Στη συνέχεια,
κάθε επόµενη χρονιά στο Πινάκιο θα εισέρχονται οι τρεις (3) πρώτοι Πανελληνιονίκες του
νέου Πρωταθλήµατος µε τα ήδη προβλεπόµενα στον παρόντα Κανονισµό.
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΩΝ - ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΚΡΙΣΕΩΝ
α. Σειρά αγώνων προκρίσεων.
Η σειρά µε την οποία διεξάγονται οι αγώνες προκρίσεων είναι προκαθορισµένη. ∆εν
επιτρέπεται η ανατροπή της σε καµία περίπτωση ή δικαιολογία, είναι δε η παρακάτω:
1ος Αγώνας: ο 2 µε τον 3,
2ος Αγώνας: ο 1 µε τον 3 και
3ος Αγώνας: ο 1 µε τον 2.
(ως 1 θεωρείται ο 1ος του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος, ως 2 θεωρείται ο 2ος αυτού και
ως 3 θεωρείται ο 3ος. Οι αθλητές έχουν δικαίωµα να µην αγωνιστούν στον επόµενο
αγώνα τους, εάν δεν µεσολαβήσουν τουλάχιστον τριάντα (30΄) πρώτα λεπτά της ώρας.
β. Τρόπος Βαθµολογίας.
Στους αγώνες προκρίσεων, προκειµένου για τη κατάταξή τους στα Πινάκια ο κάθε
αθλητής:
Για κάθε νίκη λαµβάνει δύο (2) βαθµούς και για κάθε ήττα ένα (1) βαθµό.
Εάν αθλητής δεν παρουσιαστεί να αγωνιστεί λαµβάνει µηδέν (0), ο δε
αντίπαλός του (ο οποίος παρουσιάστηκε κανονικά) λαµβάνει δύο (2) βαθµούς.
Στη περίπτωση ισοβαθµίας δύο αθλητών σε οποιαδήποτε φάση, θα προηγείται ο
αθλητής ο οποίος έχει νικήσει τους περισσότερους αγώνες στις µεταξύ τους συναντήσεις.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων των δύο αθλητών, οπότε υπάρχει το
ενδεχόµενο της ταυτόχρονης ισοβαθµίας στις νίκες, στις µεταξύ τους συναντήσεις, θα
προηγείται ο αθλητής ο οποίος έχει τα περισσότερα Σηµεία Νίκης στους µεταξύ τους
αγώνες. Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας, τότε θα προηγείται ο αθλητής ο οποίος
κατέκτησε τα περισσότερα Σηµεία Νίκης µε Υψηλές τεχνικές, όπως π.χ. αυτές των τριών
(3) Σηµείων. Σε περαιτέρω παράταση ισοβαθµίας, θα προηγείται ο αθλητής ο οποίος έχει
αποδεδειγµένα εµπειρία σε ∆ιεθνείς αγώνες τα προηγούµενα χρόνια.
Όλα τα παραπάνω περί ισοβαθµιών προϋποθέτουν τη πλήρη καταγραφή των αγώνων,
µε κάθε λεπτοµέρεια στα Σηµεία Νίκης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΖΥΓΙΣΗ
Οι αθλητές των Πινακίων των Ε.Ο. οφείλουν να ελέγχουν καθηµερινά µε προσέγγιση
γραµµαρίων την αύξηση ή τη µείωση του σωµατικού τους βάρους, ώστε να το
αντιµετωπίζουν ανάλογα.
Προκειµένου περί αγωνιστικής προετοιµασίας ή προκριµατικής αγωνιστικής
υποχρέωσης, την πρώτη ηµέρα της συγκέντρωσης θα διενεργείται επίσηµη ζύγιση
παρουσία των προπονητών των Ε.Ο. και του Προέδρου της Τ.Ε. ή του Εφόρου των Ε.Ο.
Οι αθλητές των Πινακίων των Ε.Ο. είναι υποχρεωµένοι να είναι ακριβείς στις Σειρές
5
Κιλών στις οποίες ανήκουν και τούτο γιατί υπέρβαροι ή λιποβαρείς αθλητές θα
αποκλείονται της προετοιµασίας για τις προκριµατικές διαδικασίες.
Οι αθλητές κατά τη ζύγιση θα φορούν µόνο τα εσώρουχά τους.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Η πρόσκληση και συµµετοχή των αθλητών στις Ε.Ο. και στα Πινάκια αποτελεί γι'
αυτούς , αλλά και τα σωµατεία τους, αναµφισβήτητη τιµητική διάκριση και αναγνώριση.
Το κύρος της διάκρισης αυτής καθιστά αδικαιολόγητη την, χωρίς εύλογη αιτία, άρνηση
αποδοχής της.
2. Οι προσκλήσεις για συµµετοχή στα εθνικά συγκροτήµατα, στα Πινάκια, στην
προετοιµασία και στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται, µε έγγραφο της
Οµοσπονδίας, στους αθλητές που έχουν επιλεγεί, µέσω των σωµατείων τους, τα οποία
έχουν και τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή.
3. Ο αθλητής που προσκαλείται, µε την ευθύνη και του σωµατείου του και χωρίς άλλη
ειδοποίηση, υποχρεούται να τηρήσει όλα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.
4. Σε περίπτωση κωλύµατος, λόγω ανωτέρας βίας, συµµετοχής αθλητή σε εκδήλωση
(προπόνηση ή αγώνα) της Ε.Ο., που έχει προσκληθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, εκτός
των περιπτώσεων ασθενείας και τραυµατισµού, για τις οποίες γίνεται αναφορά
παρακάτω, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Οµοσπονδία τους λόγους που
δηµιούργησαν το κώλυµα συµµετοχής του στην εκδήλωση. Η Οµοσπονδία είναι αρµόδια
να κρίνει τη βασιµότητα των επικαλούµενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή
του αθλητή από την υποχρέωση συµµετοχής του στην εκδήλωση.
5. Οι αθλητές που καλούνται στην Ε.Ο. υποχρεούνται:
α. Να παρακολουθούν ανελλιπώς το πρόγραµµα το οποίο έχει καταρτιστεί,
συµµετέχοντας σε όλες τις καθορισµένες εκδηλώσεις προπονήσεις, λ.χ. συγκεντρώσεις,
συνεστιάσεις, παραµονή σε ξενοδοχεία ή κέντρα προπονητικής προετοιµασίας (καµπς).
Το πρόγραµµα τούτο εκπονείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στον αθλητή και τη
συµµετοχή του στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωµατείου στο οποίο ανήκει.
β. Να ακολουθούν τις οδηγίες των υπεύθυνων εφόρων, προπονητών, γιατρών,
φυσιοθεραπευτών και των λοιπών ειδικών επιστηµόνων της Οµοσπονδίας.
γ. Να προπονούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύµφωνα µε τις οδηγίες των
προπονητών τους.
δ. Να ενθαρρύνουν τους συναθλητές τους και να αποφεύγουν τις µεµψιµοιρίες, τις
αντεγκλήσεις και τα παράπονα, κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος των αγώνων που
συµµετέχουν.
ε. Να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια των αγώνων των εθνικών συγκροτηµάτων
αγωνιστική διάθεση, πάντα µέσα στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύµατος, χωρίς να
εκθέτουν
µε αντιαθλητικές ενέργειες το κύρος και την υπόληψη του εθνικού
συγκροτήµατος, αλλά και της χώρας.
στ. Να προσέρχονται στην καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα κάθε εκδήλωσης στην
οποία έχουν προσκληθεί να συµµετέχουν.
ζ. Να µην προβαίνουν στις εκτός αθλητισµού δραστηριότητες τους σε ενέργειες οι
οποίες είναι δυνατό να έχουν επίδραση στην απόδοσή τους, ειδικότερα δε κατά τις
παραµονές των διεθνών αγώνων.
η. Να τηρούν τις υποδείξεις του εφόρου και του προπονητή, όσον αφορά τον τρόπο
διαβίωσης τους στην ιδιωτική τους ζωή.
6. Τα σωµατεία - µέλη της Οµοσπονδίας υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή
διευκόλυνση στους αθλητές τους, προκειµένου αυτοί να παρακολουθούν την
προετοιµασία των Ε.Ο.
7. Οι σωµατειακοί προπονητές υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση
στους αθλητές τους, προκειµένου αυτοί να παρακολουθούν την προετοιµασία των Ε.Ο.
8. Οι προπονήσεις των Ε.Ο. γίνονται σε τόπους και ηµεροµηνίες που ορίζονται από το
6
∆.Σ. της Οµοσπονδίας , ύστερα από εισήγηση των προπονητών της Οµοσπονδίας, της
Τ.Ε. και της Οµάδας Επιστηµονικής Υποστήριξης των αθλητών των Ε.Ο.
9. Οι προπονήσεις των Ε.Ο. γίνονται σύµφωνα µε το καταρτιζόµενο εκάστοτε ειδικό
πρόγραµµα προετοιµασίας από τους προπονητές της Οµοσπονδίας, το οποίο οφείλουν
να καταθέτουν εγκαίρως προς έγκριση στην Οµοσπονδία.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Οι υποχρεώσεις αθλητή προς την Ε.Ο. προηγούνται έναντι οποιασδήποτε άλλης
σωµατειακής υποχρέωσης.
2. Σε αθλητή που αδικαιολόγητα δεν τηρεί το πρόγραµµα προετοιµασίας του ή
απουσιάζει από τις προπονήσεις, στη διάρκεια της προετοιµασίας ή των αγωνιστικών
υποχρεώσεων της Ε.Ο. στην οποία συµµετέχει ή που αρνείται να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στις Ε.Ο., µη συµµετέχοντας είτε στις προπονήσεις είτε στους αγώνες ή
που συµπεριφέρεται απρεπώς σε πρόσωπα σχετιζόµενα µε την Οµοσπονδία, όπως σε
αρχηγό αποστολής, συνοδό κ.λ.π., ή σε προπονητές, τεχνικούς συµβούλους, γυµναστές
φυσιοθεραπευτές, γιατρούς κ.λ.π. ή που υποπίπτει σε άλλο πειθαρχικό παράπτωµα,
επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:
α. Επίπληξη από τον έφορο Ε.Ο., παρουσία των προπονητών της Οµοσπονδίας.
β. Αυστηρή έγγραφη επίπληξη.
γ. Περικοπή των οδοιπορικών εξόδων του.
δ. Αποκλεισµός από µία (1) έως δεκαπέντε (15) αγωνιστικές ηµέρες από κάθε επίσηµη
συµµετοχή του σε αγώνες του σωµατείου του.
ε. Αποκλεισµός από τις Ε.Ο. για χρονικό διάστηµα από τρεις (3) µήνες έως και ισόβια.
στ. Παραποµπή, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ., στην Επιτροπή Φίλαθλου Πνεύµατος
(Ε.ΦΙ.Π.).
3. Καµιά από τις πιο πάνω ποινές (πλην της α) δεν επιβάλλεται σε αθλητή, αν δεν λάβει,
µε βεβαιωµένης λήψης έγγραφο, κλήση για απολογία στο ∆.Σ. και µε αναγραφή του
συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος, µέσω του σωµατείου του. Το ∆.Σ. επιβάλλει
όλες τις ανωτέρω ποινές, πλην της πρώτης και ύστερα από εισήγηση του εφόρου των
Ε.Ο.
4. Αθλητής που, προσκαλούµενος στην Ε.Ο., δηλώσει ότι είναι τραυµατίας, προκειµένου
να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της προετοιµασίας ή της συµµετοχής του σε αγώνες,
είναι υποχρεωµένος να εξεταστεί από γιατρό που θα ορίσει η Οµοσπονδία.
5. Σε κάθε περίπτωση, αθλητής που δε συµµετέχει στις υποχρεώσεις της Ε.Ο., λόγω
τραυµατισµού, δεν µπορεί να λάβει µέρος σε αγώνες µε το σωµατείο του µέχρι την
αποθεραπεία του ή την παρέλευση του χρόνου αποχής από αθλητικές δραστηριότητες
που έχει προσδιορισθεί από το γιατρό της Οµοσπονδίας ο οποίος εξέτασε τον αθλητή.
6. Σε σωµατείο - µέλος της Οµοσπονδίας που παρεµποδίζει τη συµµετοχή αθλητή του
στην Ε.Ο. επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και
προηγούµενη εισήγηση του εφόρου των Ε.Ο.:
α. Έγγραφη επίπληξη.
β. Περικοπή µέρους ή όλου του ποσού οικονοµικής επιβράβευσης (πριµ).
γ. Αποκλεισµό από αγώνες της Οµοσπονδίας από έξη (6) µήνες έως δύο (2) χρόνια.
δ. Εισήγηση στον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού, για ανάκληση
της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωµατείου.
7. Στο σωµατειακό προπονητή που παρεµποδίζει τη συµµετοχή αθλητή του στην Ε.Ο.
επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και προηγούµενη
εισήγηση του εφόρου των Ε.Ο.:
α. Έγγραφη επίπληξη.
β. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστηµα από
δεκαπέντε (15) ηµέρες έως και ένα (1) έτος.
γ. Πρόταση στον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού, για ανάκληση
7
της άδειας εξάσκησης επαγγέλµατος.
8. Καµιά από τις πιο πάνω ποινές δεν επιβάλλεται σε σωµατείο ή σε προπονητή, αν δεν
λάβουν, µε βεβαιωµένης λήψης έγγραφο, κλήση προς για απολογία στο ∆.Σ. και µε
αναγραφή του συγκεκριµένου πειθαρχικού παραπτώµατος.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας των εθνικών οµάδων
και της ανάπτυξης του Παγκρατίου Αθλήµατος, για την επίτευξη των στόχων και το
συντονισµό των ενεργειών των σηµαντικών αυτών αρµοδιοτήτων, συστήνει Τεχνική
Επιτροπή (Τ.Ε.). Επίσης το ∆.Σ. µπορεί να συστήνει και άλλες Επιτροπές.
2. Σύνθεση και λειτουργία της Επιτροπής.
α. Με απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας καθορίζεται η σύνθεση της Τ.Ε., που
αποτελείται από ένα ή και περισσότερα µέλη του ή και από εξωδιοικητικά πρόσωπα, τα
οποία έχουν γνώσεις του αθλήµατος.
β. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ένας από τα µέλη του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
γ. Στις συνεδριάσεις της Τ.Ε. µπορεί να παρίστανται, κατόπιν προφορικής κλήσης, ο
τεχνικός σύµβουλος και οι προπονητές της Οµοσπονδίας, χωρίς όµως δικαίωµα ψήφου.
3. Αρµοδιότητες της Επιτροπής.
α. Συντάσσει και υποβάλλει στο
∆.Σ. της Οµοσπονδίας το σχεδιασµό και τον
προγραµµατισµό των Ε.Ο.
β. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στο
∆.Σ. της Οµοσπονδίας τον
προϋπολογισµό δαπανών προετοιµασίας και αγωνιστικών εκδηλώσεων των Ε.Ο.
γ. Παρακολουθεί και µελετά την απόδοση και τα προβλήµατα των Ε.Ο. και των αθλητών
και εισηγείται µέτρα για την επίλυσή τους.
δ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις, για την αρτιότερη οργάνωση των Ε.Ο. και τη
βελτίωση της λειτουργίας τους.
ε. Είναι το υπεύθυνο όργανο για την ευπρεπή εµφάνιση και αγωνιστική παρουσία των
Ε.Ο. και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
στ. Μελετά και εισηγείται προτάσεις για τον αγωνιστικό προγραµµατισµό του αθλήµατος.
ζ. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο και τους προπονητές της
Οµοσπονδίας, τα αναπτυξιακά προγράµµατα του Παγκρατίου και επιβλέπει για τη
σωστή εφαρµογή τους.
η. Μελετά, καταρτίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο και
τους προπονητές της Οµοσπονδίας, το πρόγραµµα ταλέντων του αθλήµατος.
θ. Ασχολείται µε όποιο άλλο θέµα της ανατίθεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
Β. ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
1. Το ∆.Σ. ορίζει έφορο ή εφόρους των Ε.Ο. Οι έφοροι, που είναι
µέλη του ∆.Σ. της
Οµοσπονδίας και της Τ.Ε., µεριµνούν για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των Ε.Ο.,
για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού, καθώς και των αποφάσεων της Τ.Ε., ως προς
το τµήµα της υπευθυνότητας τους.
2. Οι έφοροι οφείλουν ειδικότερα:
α. Να παρακολουθούν και να
µεριµνούν, για την απρόσκοπτη εφαρµογή του
προγράµµατος που έχει καταρτισθεί και αφορά την προετοιµασία και αγωνιστική
παρουσία των οµάδων της ευθύνης τους.
β. Να επιλύουν θέµατα των Ε.Ο. που δεν ανήκουν στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου.
γ. Να εισηγούνται προτάσεις, που αφορούν στην οργάνωση και βελτίωση της λειτουργίας
των οµάδων τους, καθώς και στην παρουσία και στο ρόλο τους σε θέµατα της
αρµοδιότητάς τους.
δ. Να τηρούν, σε συνεργασία µε τους προπονητές της οµάδας τους, µητρώο των
αθλητών της.
στ. Να εισηγούνται στην Τ.Ε. τον προϋπολογισµό των δαπανών, που αφορούν την
8
αγωνιστική προετοιµασία και παρουσία της οµάδας τους.
ε. Να παρακολουθούν το έργο την απόδοση και τη συµπεριφορά των προπονητών,
τεχνικών συµβούλων, του φροντιστή, των υπεύθυνων της φυσικής προετοιµασίας, του
γιατρού, του φυσιοθεραπευτή και των λοιπών ειδικών επιστηµόνων της Οµοσπονδίας.
η. Να µεριµνούν ως υπεύθυνοι για τη φύλαξη και συντήρηση του αθλητικού υλικού που
τους ανατίθεται, για τις οµάδες τους.
θ. Να εισηγούνται στο ∆.Σ. της Οµοσπονδίας την επιβολή ποινής σε αθλητή, προπονητή
ή σωµατείο που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
προηγούµενο άρθρο.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
1. Η Οµοσπονδία
µπορεί να προσλαµβάνει τεχνικούς συµβούλους µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου.
2. Ειδικότερα έργο του τεχνικού συµβούλου είναι κυρίως :
α. Να εισηγείται το σχεδιασµό και τα προγράµµατα ανάπτυξης του Παγκρατίου στο
κέντρο και στην περιφέρεια και να συντονίζει την αναπτυξιακή στρατηγική µε τους
αγωνιστικούς στόχους της Οµοσπονδίας.
β. Να εισηγείται τους βραχυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους της Οµοσπονδίας που αφορούν την ανάπτυξη του αθλήµατος και τις
αγωνιστικές διακρίσεις των Ε.Ο.
γ. Να µεριµνά, σε συνεργασία µε τους προπονητές της Οµοσπονδίας, ώστε οι Ε.Ο. να
ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραµµατισµό, που θα είναι προσαρµοσµένος στις
εξελισσόµενες επιστηµονικές
µεθόδους, τον οποίο καταρτίζει σε συνεργασία µε τους
προπονητές της Οµοσπονδίας.
δ. Να συνεργάζεται µε την Οµάδα Επιστηµόνων Υποστήριξης των αθλητών Ε.Ο. και να
συντονίζει την επιστηµονική υποστήριξη των Ε.Ο.
ε.
Να συνεργάζεται
µε τους προπονητές των Ε.Ο. για το γενικό σχεδιασµό
προπονήσεων και των αγώνων προετοιµασίας.
στ. Να αξιολογεί τα αγωνιστικά αποτελέσµατα, υποβάλλοντας σχετική έκθεση στην Τ.Ε.
και τους συνεργάτες της.
ζ. Να εισηγείται στη Τ.Ε. το πρόγραµµα ταλέντων του Παγκρατίου, καθώς επίσης να
καταρτίζει και να συντονίζει προγράµµατα για τη διάδοση του αθλήµατος στα σχολεία.
η. Να εισηγείται τον αγωνιστικό προγραµµατισµό σε εθνική κλίµακα, συνδέοντας την
αγωνιστική δραστηριότητα του κέντρου µε την περιφέρεια.
θ. Να παρακολουθεί την εξέλιξη και τις αλλαγές στο διεθνή χώρο, να ενηµερώνεται για
τις διεθνείς αγωνιστικές διοργανώσεις και να ενηµερώνει σχετικά τους προπονητές των
σωµατείων.
ι. Να εισηγείται θέµατα σχετικά µε την επιµόρφωση του προπονητικού δυναµικού της
χώρας και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία µε τα οριζόµενα από την Οµοσπονδία
πρόσωπα, για την οργάνωση και λειτουργία συνδιασκέψεων και επιµορφωτικών
σεµιναρίων των προπονητών, για την οργάνωση σχολών διαιτησίας, διεθνών συνεδρίων
κ.λ.π.
ια. Να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τους αθλητές των Ε.Ο.
Ιβ. Να υποβάλλει τουλάχιστον µια φορά το τετράµηνο έκθεση στο ∆.Σ. για την πορεία
του έργου που έχει αναλάβει.
3. Οι τεχνικοί σύµβουλοι δεν επιτρέπεται να έχουν παράλληλη απασχόληση σε σωµατεία
που καλλιεργούν το Παγκράτιο, ακόµη και µε άλλη ιδιότητα (π.χ. προπονητή), έστω και
χωρίς αµοιβή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, για ειδικούς
και πλήρως αιτιολογηµένους λόγους.
∆. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
1. Η Οµοσπονδία µπορεί, ανάλογα µε τις οικονοµικές της δυνατότητες, να προσλαµβάνει
και να απασχολεί τις παρακάτω κατηγορίες προπονητών:
α. Οµοσπονδιακούς προπονητές.
β. Βοηθούς οµοσπονδιακούς προπονητές.
9
γ. Περιφερειακούς προπονητές.
2. Οι προπονητές προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, µε απόφαση του
∆.Σ. της Οµοσπονδίας, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τ.Ε. και είναι Έλληνες ή
αλλοδαποί, αναγνωρισµένης όµως αξίας.
3. Οι προπονητές όλων των κατηγοριών δεν επιτρέπεται να έχουν παράλληλη
απασχόληση σε σωµατεία που καλλιεργούν το Παγκράτιο, ακόµη και µε άλλη ιδιότητα
(π.χ. τεχνικού συµβούλου), έστω και χωρίς αµοιβή, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το
∆.Σ. της Οµοσπονδίας, για ειδικούς και πλήρως αιτιολογηµένους λόγους.
4. 'Έργο του Οµοσπονδιακού προπονητή είναι ιδίως:
α. Η προετοιµασία µιας ή περισσοτέρων Ε.Ο., η τεχνική καθοδήγηση τους στους αγώνες
και η επιµέλεια για την επιτυχή, από κάθε άποψη, εµφάνιση των Ε.Ο. στις κάθε είδους
διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
β. Ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός των Ε.Ο. Παράλληλα µε το προπονητικό του
έργο και τα πιο κάτω καθήκοντα, έχει στην ευθύνη του τον προπονητικό, αγωνιστικό και
αναπτυξιακό προγραµµατισµό σε εθνική κλίµακα.
γ. Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τον τεχνικό σύµβουλο της Οµοσπονδίας, ώστε οι Ε.Ο.
να ακολουθούν ενιαίο προπονητικό προγραµµατισµό, προσαρµοσµένο στις
εξελισσόµενες επιστηµονικές µεθόδους, τον οποίο καταρτίζει σε συνεργασία µε τον
τεχνικό σύµβουλο.
δ. Η συνεργασία µε την Οµάδα Επιστηµόνων Υποστήριξης των αθλητών των Ε.Ο., από
τα µέλη της οποίας ενηµερώνεται για οποιοδήποτε πρόβληµα των αθλητών ή για τα
αποτελέσµατα µετρήσεων σ' αυτά κ.λ.π. και τα οποία ενηµερώνει όσον αφορά τη
µειωµένη απόδοση των αθλητών, την κατάσταση τους σε σχέση µε τις µετρήσεις που
υποβλήθηκαν κ.λ.π.
ε. Η τακτική συνεργασία µε τους εφόρους Ε.Ο., τον υπεύθυνο φυσικής κατάστασης των
αθλητών, τον τεχνικό σύµβουλο και µε την Τ.Ε.
στ. Η υποβολή µια φορά το τετράµηνο έκθεσης στο ∆.Σ. και υποχρεωτικά, ύστερα από
κάθε διοργάνωση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
ζ. Η αναφορά στον έφορο Ε.Ο. κάθε πειθαρχικού παραπτώµατος αθλητή των Ε.Ο.
Ο ίδιος ο προπονητής µπορεί, κατά την κρίση του, να µην επιτρέπει τη συµµετοχή στην
προπόνηση αθλητή που δεν προσέρχεται έγκαιρα, ενηµερώνοντας σχετικά τον έφορο
Ε.Ο. Επίσης έχει δικαίωµα να διακόψει την προπόνηση αθλητή που δεν εκτελεί το
πρόγραµµα της προπόνησης ή δεν εκτελεί αυτό σύµφωνα µε τις οδηγίες του.
5. Ο βοηθός οµοσπονδιακός προπονητής έχει έργο την εκτέλεση των καθηκόντων που
του ανατίθεται από το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας.
6. Οι περιφερειακοί προπονητές έχουν κύριο έργο την προετοιµασία και υποστήριξη των
επίλεκτων αθλητών της Περιφέρειας και την ανάπτυξη και εφαρµογή του ενιαίου
προγραµµατισµού στην περιφέρεια.
7. Πέρα, όµως των βασικών υποχρεώσεων, όπως αυτές καθορίζονται στις
προηγούµενες παραγράφους, είναι δυνατό το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας να συµφωνήσει µε
τους προπονητές που προσλαµβάνονται, να αναλάβουν αυτοί και άλλα καθήκοντα,
συναφή βέβαια προς την ιδιότητά τους, µε σκοπό την άνοδο και ανάπτυξη του
αθλήµατος και την επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η Οµοσπονδία π.χ. να παρέχουν
τεχνικής φύσης οδηγίες και προγράµµατα προπονήσεων, σε οποιοδήποτε σωµατείο -
µέλος της Οµοσπονδίας το ζητήσει από αυτή και να επιβλέπουν την εφαρµογή τους από
τα ενδιαφερόµενα σωµατεία. Στη περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, οι προπονητές
των Ε.Ο. υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Οµοσπονδία έκθεση, ως προς την
υλοποίηση των οδηγιών τους από τον προπονητή του σωµατείου που ανέλαβε να τις
εφαρµόσει.
Ε. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης είναι πρόσωπα µε ειδική, για το σκοπό αυτό,
κατάρτιση, που παρακολουθούν τη φυσική κατάσταση των αθλητών των Ε.Ο. και
καταρτίζουν προγράµµατα, ώστε µε τη βελτίωσή της να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές του
10
στον ανώτερο βαθµό.
2. Τα άτοµα αυτά πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής, µε γνώσεις
του αντικειµένου τους, του ελέγχου της φυσικής κατάστασης, ψυχολογίας και µε άλλες
σχετικές γνώσεις και εµπειρίες που έχουν αποκοµίσει προσωπικά από τον αθλητισµό.
3. Ο αριθµός των υπευθύνων φυσικής κατάστασης, η διαδικασία επιλογής και αµοιβής
τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αναφέρεται στα ειδικά τους καθήκοντα,
καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας, ύστερα από εισήγηση της Τ.Ε.
4. Οι υπεύθυνοι φυσικής προετοιµασίας είναι υπόλογοι έναντι της Τ.Ε. και είναι
υποχρεωµένοι να συνεργάζονται µε τους προπονητές και τους εφόρους των Ε.Ο.
ΣΤ. ΓΙΑΤΡΟΙ
- ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
- ΑΛΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ
- ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ.
1.Οι γιατροί και οι φυσιοθεραπευτές προσφέρουν τις επιστηµονικές τους υπηρεσίες ως
προς την ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία και τη φυσικοθεραπεία των αθλητών των
Ε.Ο. αντίστοιχα, τακτικά ή κατά περίπτωση, µε τη µέριµνα των προπονητών και των
εφόρων των Ε.Ο. Ο αριθµός τους, η επιλογή, ο τρόπος απασχόλησης και η αµοιβή τους
καθορίζονται µε απόφαση του ∆.Σ., ύστερα από εισήγηση της Τ.Ε.
2. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του γιατρού των Ε.Ο. είναι τα ακόλουθα:
-- Εξετάζει τους τραυµατίες ή ασθενείς αθλητές των Ε.Ο., υποδεικνύει τον τρόπο
θεραπείας τους και παρακολουθεί τη θεραπεία αυτών, καταβάλλοντας προσπάθεια να
συντοµευτεί ο χρόνος θεραπείας τους.
--Γνωµατεύει υπεύθυνα κατά πόσο ασθενής ή τραυµατίας αθλητής
µπορεί να
συµµετάσχει στην προετοιµασία ή στους αγώνες, φιλικούς ή επίσηµους.
--Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, συµµετέχει προσωπικά κατά την προετοιµασία των
αθλητών, στη διάρκεια των διοργανώσεων ή των αγώνων, σύµφωνα µε το σχετικό
πρόγραµµα και συνοδεύει την Ε.Ο. στις µετακινήσεις της στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
--Κατευθύνει το φυσιοθεραπευτή ή τον εργοφυσιολόγο για τη σωστή αντιµετώπιση των
αθλητών, όταν διαπιστώνει περιστατικά ασθενείας ή τραυµατισµών τους.
--Συντάσσει, µε τη συνεργασία του αρµόδιου προπονητή, του υπεύθυνου φυσικής
κατάστασης και του εργοφυσιολόγου, τα στοιχεία κάθε αθλητή κατά το χρόνο
προετοιµασίας της Ε.Ο., καθώς και κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων
στις διάφορες διοργανώσεις ή αγώνες της Ε.Ο.
--Επιµελείται για τη σωστή και ανελλιπή συµπλήρωση των ατοµικών καρτελών υγείας
των αθλητών, καθώς για τη, κατά περίπτωση, συµπλήρωση του ειδικού εντύπου που
προβλέπεται στις διάφορες διεθνείς διοργανώσεις και αγώνες της Ε.Ο. και συνεργάζεται
µε τον τεχνικό σύµβουλο.
3. Ο φυσιοθεραπευτής των Ε.Ο. έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
--Οφείλει να προσέρχεται στο χώρο προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα πριν από
την έναρξή τους, ώστε να ενηµερώνεται έγκαιρα για την κατάσταση που υπάρχει στους
αθλητές και που αφορά τα θέµατα της αρµοδιότητάς του.
--Οφείλει να εξυπηρετεί τους αθλητές σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού, χωρίς καµία
διάκριση.
--Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη
ετοιµότητα, για την αντιµετώπιση κάθε περιστατικού που παρουσιάζεται.
--Οφείλει να τηρεί αυστηρά τις εντολές του γιατρού σε σχέση µε την επιβεβληµένη
θεραπεία στους αθλητές και να ενηµερώνει στο σχετικό βιβλίο την καρτέλα για τη
θεραπεία που ακολουθήθηκε.
--Συνοδεύει την Ε.Ο. στις µετακινήσεις της, εφοδιασµένος πάντοτε µε το απαραίτητο
υλικό πρώτων βοηθειών για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών.
--Οφείλει να ενηµερώνει το γιατρό για κάθε περιστατικό που θα παρατηρηθεί στο τµήµα
εντριβών, φυσικοθεραπείας κλπ.
--Απέρχεται µετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων σε τέτοια ώρα, ώστε να έχει
αντιµετωπίσει όλα τα περιστατικά και να έχουν αποχωρήσει όλοι οι αθλητές.
11
4. Η Οµοσπονδία µπορεί επίσης να προσλαµβάνει και άλλους ειδικούς για την
επιστηµονική υποστήριξη των αθλητών των εθνικών οµάδων, όπως εργοφυσιολόγους,
ψυχολόγους κ.λ.π.
5. 'Όλοι οι επιστήµονες που αναφέρονται στο άρθρο αυτό αποτελούν την Οµάδα
Επιστηµόνων Υποστήριξης των αθλητών των εθνικών προεθνικών οµάδων.
Ζ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ
Οι φροντιστές έχουν έργο τη διαφύλαξη, διακίνηση, ετοιµασία και χορήγηση κάθε είδους
υλικού και οργάνου των Ε.Ο., την προετοιµασία του χώρου προπονήσεων τους, καθώς
επίσης και την εκτέλεση κάθε άλλης συναφούς εργασίας που τους ανατίθεται από τους
αρµόδιους εφόρους Ε.Ο., στον έλεγχο και στην εποπτεία των οποίων υπάγονται.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
1. Οι προπονητές που απασχολεί η Οµοσπονδία οφείλουν να συµπεριφέρονται στους
αθλητές των Ε.Ο. κατά τρόπο που να αρµόζει σε αθλητές υψηλού επιπέδου µε
προσωπικότητα και κύρος.
2. Οι προπονητές οφείλουν να συνεργάζονται αρµονικά µε τους υπεύθυνους των
σωµατείων των αθλητών και τους προπονητές τους και να προσπαθούν να λύνουν τα
καθηµερινά προβλήµατα µε κατανόηση και γνώµονα το συµφέρον του αθλητή.
ΑΡΘΡΟ 9ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. Οι αθλητές των Ε.Ο. καλύπτονται σε τεχνικό και αγωνιστικό υλικό από την
Οµοσπονδία.
2. 'Όλοι οι αθλητές των Ε.Ο. έχουν πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για οτιδήποτε
ήθελε συµβεί σ' αυτούς, στη διάρκεια που είναι µέλη τους και κατά τη διάρκεια της
προσφοράς των υπηρεσιών τους .
3. Χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωση, το ∆.Σ., στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της
Οµοσπονδίας, µπορεί να αποφασίζει τη χορήγηση οδοιπορικών στους αθλητές της
Ε.Ο., σε µηνιαία ή ετήσια βάση, ανάλογα µε την αξία τους, τις παρουσίες και τις
πραγµατικές τους ανάγκες. Επίσης το ∆.Σ. µπορεί να ασφαλίζει τους ως άνω αθλητές.
4. Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αµοιβή, υπόκεινται όµως στις διατάξεις της
φορολογικής νοµοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, εφόσον υπερβαίνουν το
προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία όριο.
5. Το ∆.Σ. είναι δυνατό να θεσπίζει οικονοµικά κίνητρα σε αθλητές των Ε.Ο., σε
περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων, έτσι όπως προσδιορίζονται στην αρχή κάθε
αγωνιστικής περιόδου. Τα καταβαλλόµενα στην περίπτωση αυτή ποσά υπόκεινται στις
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Οµοσπονδία, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αθλήµατος, µπορεί, µε απόφαση του
∆.Σ. αυτής, να συνιστά κλιµάκια ανάπτυξης στην περιφέρεια, προσλαµβάνοντας
προπονητές κλιµακίων και χρηµατοδοτώντας τη λειτουργία των κλιµακίων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ο παρών Κανονισµός µπορεί να συµπληρώνεται µε εξειδικευµένο σχεδιασµό, ύστερα
από απόφαση του ∆.Σ., στον οποίο, ανάλογα µε τους στόχους της Οµοσπονδίας, θα
προσδιορίζεται αναλυτικότερα η επί µέρους δοµή και οργάνωση του Παγκρατίου
Αθλήµατος σε επίπεδο Ε.Ο. και ανάπτυξης.
2. Όπου στον παρόντα Κανονισµό αναφέρεται «αθλητής» νοείται και «αθλήτρια».
3. Σε περίπτωση που, από την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού, διαπιστωθούν
12
ασάφειες, αντιφάσεις ή κενά, αρµόδιο για να αποφασίσει τελικά είναι το ∆.Σ.
4. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων και λοιπών Κανονιστικών Πράξεων σχετικά µε
το αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτού.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Ο παρών Κανονισµός, ο οποίος περιέχει δώδεκα (12) άρθρα, εγκρίθηκε οµόφωνα την
19η ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 από τη Γενική Συνέλευση των σωµατείων - µελών της Ελληνικής
Οµοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήµατος και θα ισχύσει από την έγκριση της νοµιµότητάς
του από τον Υφυπουργό Πολιτισµού αρµόδιο σε θέµατα αθλητισµού.
Για την Ε.Ο.Π.Α.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ι. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ